Donderdag 19 mei 2011 kwam het bestemmingsplan Mechelen aan de orde. Fractie Franssen was op zijn minst niet gecharmeerd over de gang van zaken, zo liet raadslid Robbert Dautzenberg duidelijk merken in zijn pleidooi. Hieronder enkele passages en reacties van het College: ” Allereerst wil ik toch een algemene opmerking over de procedures en voorbereidingen over de bestemmingsplannen maken. Onze fractie vindt het beschamend hoe deze gemeentelijke organisatie burgers te woord staat en met onvolledige en onjuiste informatie naar huis stuurt bij het inzien van ontwerpplannen en vervolgens stelt alsof er niets aan de hand is. Tot op het moment dat burgers te laat zijn om hun zienswijze kenbaar te maken. Het lijkt ons toch nu echt eens hoog tijd dat men zich als een volwassen, klantgerichte en adviserende / behulpzame organisatie opstelt naar elke willekeurige burger toe! “Good Governance” à fatsoenlijk, deugdelijk, ter zake deskundig en moreel juist gedrag!

  • Zo zou het in de toekomst zeer netjes zijn dat als burgers aan de balie zijn geweest, inzage hebben gekregen, hun adresgegevens kunnen achterlaten om op de hoogte te worden gehouden van eventuele wijzigingen, om later niet voor voldongen feit te worden geplaatst.
  • Verder lijkt het ons ook nog eens raadzaam om als informatie wordt gegeven, toezeggingen worden gedaan, deze wellicht geverifieerd moet worden, om er niet naderhand weer op terug te komen.. onder  het motto “foutje moet kunnen” Men gaat hier geheel in tegen de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. ”

    De burgemeester en wethouder Bormans deden de toezegging te streven naar verbetering en de aangedragen voorstellen mee te nemen in de toekomst.

Dan over naar de kern van de zaak:
Het hier voorliggende bestemmingsplan en de daarop ingekomen zienswijzen en de reacties. De afgelopen weken hebben wij en ook andere raadsfracties diverse gesprekken gevoerd met verontruste bewoners en ook met planontwikkelaars in Mechelen over de uitbreidingsmogelijkheden aan de Mr. Beukenweg. Na deze gesprekken en interne terugkoppeling binnen de fractie en een extra ambtelijk overleg zijn wij van mening dat een uitbreiding van de bedrijfsbestemming op de grens van het woongebied / buitengebied hoogst ongewenst is. Wij willen middels een ingediend amendement dan ook vastleggen dat de nu van toepassing zijnde bedrijfsbestemming en de daar al reeds op verleende vrijstellingen van toepassing blijven. Maar dat verdere uitbreiding van de bedrijvigheid evenals het bouwen van nieuwe woningen in dit gebied voorkomen wordt.  Het is dan ook zaak om rekening te houden met de door de provincie vastgestelde rode contour en hier niet van af te wijken. Onze fractie is van mening dat behoudens kleinschalige dienstverlening aan huis, commerciële activiteiten in woonbuurten zoveel mogelijk voorkomen moet worden om iedereen van zijn woongenot te kunnen laten profiteren en problemen in de toekomst te voorkomen.

Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als het College probeert om in de toekomst een houding aan te nemen waarbij grotere bedrijvigheid wordt gecentreerd in de daarvoor aangewezen commerciële zone of naar industriegebied in de omgeving. Daarnaast zou een soort van gemeentelijke kwaliteitsrichtlijn voor gemeente en buurt bij de komst of uitbreiding van commerciële activiteiten in de nabijheid van de woonzone wellicht een goede oplossing voor de toekomst zijn. Noem het maar een streven naar kwaliteitsverbetering voor de omgeving.

Dan nog kort “foutje moet kunnen’: Als er wel al dan niet abusievelijk iets wordt ingetekend, dit vervol

gens zonder enige ambtelijke controle ter inzage wordt gelegd en men pas daarna, dus geheel achteraf een bouwvlak weer gaat verwijderen.. zonder dat hierover vooraf gecommuniceerd wordt met de betrokkenen vinden wij dit een zeer kwalijke zaak. Zeer zeker als vooraf, voordat het ontwerp werd opgesteld schriftelijk medegedeeld is om bij de totstandkoming van dat ontwerp opnieuw een zienswijze in te dienen zodat deze in behandeling kon worden genomen. (schrijven van augustus 2008) Wij vragen ons dan ook af.. in hoeverre hierin niet gehandeld is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Het amendement Mr. Beukenweg werd Raadsbreed aangenomen. Het amendement inzake ‘foutje moet kunnen’ werd alleen door de coalitiepartijen (CDA en Fractie Franssen) gesteund. In de bijlage treft u het volledige pleidooi alsmede ook de amendementen aan.

Raadslid Robbert Dautzenberg

Amendement_lenoir

Amendement_Lonussen

BP_183_BP_Mechelen

Bijlage_3_Lonussen

Bijlage_2_Lonussen

bijlage_1_Lenoir