De afgelopen periode is er veel gesproken en geschreven over mogelijke maatregelen, de voors- en tegens en de belangenafweging tussen inwoners, ondernemers, toeristen en ons landschap. De gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem hebben een gezamenlijk plan opgesteld met maatregelen om de toeristische drukte in ons gebied beheersbaar te houden.

Samenwerken betekent keuzes maken, geven en nemen en vooral uitgaan van het adagium: alleen ga je sneller, samen komen we verder. Dat adagium hanteren wij ook voor dit voorstel en in lijn daarmee houden we vast aan de regionale lijn en besluitvorming. Want ja, ook wij zouden graag sneller willen gaan en concretere stappen willen zetten. Maar als wij die stap zetten, springt het op de Vijlenerberg en zet Eijsden-Margraten een extra stap, dan is het behelpen in Gulpen. Het is een complex samenspel, waarbij we elkaar nodig hebben.

Het plan kent een intensief participatietraject, waaraan we recht moeten doen om de balans te kunnen herstellen in het heuvelland met een afwegingskader en een stip op de horizon waar we naartoe moeten.

Voor Fractie Franssen staat een ding voorop: er zal meer ingezet moeten worden op handhaving! Er is een kleine groep die voor veel overlast zorgt en zich niet aan de geldende regelgeving houdt. Handhaving is essentieel om daar verbetering in aan te brengen. En ja, we weten dat de capaciteit heel beperkt is, de Politie andere prioriteiten stelt en we zelf weinig mogelijkheden hebben. Toch moeten we als gemeenten gezamenlijk gaan kijken wat er wel mogelijk is om de handhaving te vergroten. Ook hierin moeten we samen optrekken, een appel doel voor voldoende Politiecapaciteit of de mogelijkheid verwerven om zelf te handhaven.

Daarnaast vooral om gemotoriseerd verkeer in algemene zin, van in het bijzonder het dagtoerisme te ontmoedigen. Parkeren aan de rand van het gebied en te voet, te fiets of met het OV door het heuvelland. Daar moeten we naartoe. Het nu afsluiten van wegen dupeert met name onze eigen inwoners en daar schieten we ook niets mee op, al kan het op de ‘hoogtijdagen’ een tijdelijke oplossing zijn om het gebied te ontlasten. Zo hebben we ook in het voorjaar van 2020 mogen ervaren.

Het voorliggend plan zet voor een groot deel in op publiekscampagne. Wij zijn daar eerlijk in, we denken dat de meerwaarde hiervan zeer gering is en de gevraagde budgetten beter ingezet kunnen worden om te handhaven en andere fysieke maatregelen te nemen.

Fractie Franssen is ook de mening toegedaan dat we niet eenzijdig moeten inzetten op het aanpakken van slechts een doelgroep. Dat levert te beperkt resultaten op. We moeten juist zorgen voor het spreiden van de drukte en het spreiden van doelgroepen om de rust in ons gebied terug te krijgen. Daarnaast ook om zeer terughoudend te zijn met het promoten van dagtoerisme en die opdracht ook de VVV in de oren te knopen. Onze gemeente kan floreren dankzij het verblijfstoerisme, maar de grote druk die het massa-dagtoerisme op de hoogtijdagen op het gebied legt, zorgt ervoor dat de verblijfstoerist niet terugkomt en de eigen inwoner het niet langer uithoudt in het mooie heuvelland. We gaan er kwalitatief aan onderdoor.

De situatie tijdens Covid-19 geeft ook tijdelijk een vertekend beeld. Ja het was al druk in het heuvelland en het blijft druk. Maar het is tijdens Covid-19 extreem druk geworden, omdat we voor velen het enige uitje zijn geworden. Ergens mogen we daar trots op zijn dat men het heuvelland weet te vinden, maar laten we eerlijk zijn, we raken de grip en tolerantie kwijt.

Kijken we naar de voorliggende amendementen en moties van de diverse partijen, dan volgen wij de lijn die ingestoken is in Vaals en Eijsden-Margraten. Dit betekent dat wij nu niet instemmen met vergaande aanpassingen en aanvullingen op het gezamenlijk plan. Wat onze fractie betreft gaan we eerst dit plan uitvoeren, maar verzoeken we wel om tussentijds terug te koppelen en op basis van de evaluatie te kijken welke maatregelen we definitief gaan doorzetten en gaan uitbreiden. Wat ons betreft focussen we ons eerst op de maatregelen zoals opgenomen in dit voorliggend plan. Die hebben prioriteit. Dat geldt ook voor het aanleggen van ‘rode wegen’ en het op grote schaal afsluiten van wegen. Dat leidt tot een waterbedeffect. Laten we nu eerst gezamenlijk binnen Lijn-50 dit plan uitvoeren en op basis daarvan vervolgstappen zetten.

Tot slot, met dit plan moeten we inzetten op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van recreatie. Ons landschap, de cultuurhistorie en de leefbaarheid moet weer centraal komen te staan.