De gemeenteraad heeft vorig jaar ingestemd met de realisatie van het dorpsplein in Partij door middel van de aankoop en sloop van de naast het Wienhoes gelegen woning. Daarnaast heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er voor de kern Wahlwiller een passende oplossing gezocht moet worden voor het houden van de grotere evenementen zoals het carnavalsweekend van de Boemelaire. Uit gesprekken met de verenigingen in Partij en Wahlwiller maken wij op dat er sinds enkele maanden geen enkele voortgang meer zit in beide prioritaire actiepunten. De verenigingen uit beide kernen maken zich hier grote zorgen over en met name C.V. De Boemelaire uit Wahlwiller verkeert in grote onzekerheid waar zij hun jubileum carnavalsweekend kunnen gaan houden. Dit brengt eveneens met zich mee dat de vereniging hierdoor in het duister tast over hun bestaanszekerheid te komende jaren. Uit voorzorg hebben zij inmiddels maar voor meerdere locaties een evenementenvergunning aangevraagd, omdat het college geen helderheid biedt aan de vereniging over waar zij hun activiteiten voor het komend seizoen kunnen houden en welke lange termijn oplossing realistisch is.

Wij willen u over de situatie in Wahlwiller de volgende vragen stellen:

1. Besefthetcollegezichvandeurgentiealshetgaatomhetbiedenvaneen (tijdelijke) oplossing aan C.V. De Boemelaire voor het organiseren van hun jubileumweekend?

2. Wanneerishetcollegevoornemensomdevereniginghelderheidtebiedenoverop welke locatie zij komend jaar hun activiteiten kunnen organiseren?

3. Watisdestandvanzakenalshetgaatomeenlangetermijnoplossingvoorde grotere evenementen in Wahlwiller?

Wij denken dan aan de eerder aangedragen opties als: gebruik van de locatie Vanderheijden, gebruik van het voormalig kloostercomplex, plaatsen van een tent, uitbreiding van de Wildertref.

4. Heefthetcollegede‘krimp-gelden’veiliggesteldvoorhetrealiserenvaneen oplossing voor de kern Wahlwiller, zoals de vorige Raad heeft verzocht?

5. Heefterdoorhetcollegealoverlegplaatsgevondenmetdezelfsturing,C.V.De Boemelaire en de beheersstichting van de Wildertref?

Zo nee, wat is de reden hiervan?

Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie van het gespreksverslag.

6. WanneerkandeRaadeenvoorstelverwachtenvooreendefinitieveoplossingvoorde accommodatie problemen in Wahlwiller?

Wij willen u over de situatie in Partij de volgende vragen stellen:

1. PROheefttijdensdegemeenteraadsverkiezingenaangegevendatdekrimpgelden niet ingezet mochten worden voor de sloop van de betreffende woning. Deelt het college de mening van PRO of is het college bereid om een gedeelte van de krimp gelden in te zetten voor de sloop van de woning die ten behoeve van het dorpsplein is aangekocht?

2. IndienhetcollegedemeningvanPROdeelt,hoewilhetcollegedandefinanciering voor de sloop rond krijgen?

Raadsfractie Gulpen-Wittem

e-mail: info@fractiefranssen.nl website:www.fractiefranssen.nl

3. Is de ontheffing Natuurwet door de provincie Limburg inmiddels verleend?

Zo nee, wat is dan de reden hiervan? Zo ja, wanneer wordt er dan gestart met de sloop van de betreffende woning?

4. Heefterdoorhetcollegealoverlegplaatsgevondenmetdezelfsturing, kermiscomite, stichting a ge Wienhoes en omwonenden?

Zo nee, wat is de reden hiervan?

Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie van het gespreksverslag.

5. WanneerwordteendeRaadeenvoorstelvoorgelegdvoordedefinitieveinrichting van het Dorpsplein?

6. StichtingAgeWienhoeswilgraagzelfaandeslagmethetuitbreidenvanhun opslagruimte omdat zij momenteel kampen met plaatsgebrek. Is het College voornemens om hier medewerking aan te verlenen en op welke termijn vindt hierover besluitvorming plaats?

7. Erbereikenonsgeruchtendatdeverantwoordelijkwethouderdecoalitiewelheeft geïnformeerd over de stand van zaken. Is deze bewering correct?

Zo ja, waarom heeft het college er niet voor gekozen om de gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief?

De beantwoording van bovenstaande vragen zien wij graag binnen 30 dagen tegemoet. Indien de vragen niet naar tevredenheid worden beantwoord zullen wij tijdens de eerst komende raadsvergadering de verantwoordelijk wethouder ter verantwoording roepen.