De jaarstukken 2017 mogen we volledig toeschrijven aan het beleid van Fractie Franssen en het CDA. Dankzij hard werken is er veel bereikt en daarnaast hebben we ook nog het begrootte negatieve saldo omgebogen in een positief resultaat. En nee collega’s dat komt niet alleen door de vrijval van de reserve van het NV Vrijetijdscentrum. Nemen we de cijfers dieper onder de loep dan hebben we gelukkig minder uit onze reserve hoeven te putten dan begroot en dat mede dankzij cofinanciering van bijvoorbeeld waterschap en provincie Limburg. Goed lobbywerk is dan ook dubbel en dik terugverdiend.

Veel belangrijk is echter om te constateren of we hebben bereikt wat we willen bereiken. Het antwoord is eenvoudig: Ja dat hebben we bereikt! De conclusie is dat het coalitieprogramma voor vrijwel 100% is gerealiseerd en dat er in alle dorpskernen veel is bereikt.

Zo was 2017 het jaar waarin het groene hart in Mechelen en de dorpsrand werden opgeleverd, een mooie aanvulling voor deze kern. Op sportief vlak mochten we RKMVC feliciteren met het kunstgrasveld voor een op de toekomst gerichte sportaccommodatie. Daarnaast hebben we een goede start gemaakt met het centrum in Gulpen, zodat de economische hoofdkern van onze gemeente ook in de toekomst er goed voor zal staan.

2017 was ook het jaar waarin we opnieuw lieten zien goede buren te zijn van Vaals en Eijsden-Margraten. Onze samenwerking heeft body gekregen en leverde de eerste resultaten op. Datzelfde geld ook in breder verband op het niveau van Maastricht-Heuvelland waar de afgelopen jaren veel is bereikt.

Nijswiller ligt er weer een stuk mooier bij dankzij het nieuwe dorpsplein en ook in Wijlre is er met de inzet van de inwoners werk gemaakt van het trapveldje en de jeu de boules baan.

Cultuurhistorisch erfgoed, waarin we extra investeren mocht ook in 2017 weer een aantal mooi gekoesterde en gerenoveerde projecten onthullen.

Maar voorzitter, er is meer dan alleen de fysieke sector. Ook in economisch opzocht maakten we een sprong vooruit: meer toerisme, meer banen en een lagere werkloosheid. We hopen dat deze trend kan worden voortgezet.

Op sociaal vlak staat Gulpen-Wittem er meer dan goed voor. Ja er zijn kleine tekorten, maar gelukkig geen Venlose of Heerlense gaten. Veel belangrijker vinden wij dat onze inwoners tevreden zijn over de uitvoering van het sociaal domein en vooral dat ze zelf heel actief zijn als het gaat om samen iets te doen.

Voorzitter, wij stemmen in met het toevoegen van het overschot van enkele miljoenen aan de algemene reserve. Op het budget van zelfsturing is er een overschot, omdat helaas door het toedoen van onze eigen gemeenteraad de participerende inwoners wel erg lang moesten wachten voordat ze geld mochten gaan uitgeven. Laat dat een les zijn voor de komende periode. Tot slot voorzitter, waken wij er wel ook de komende jaren voor dat mocht de reserve worden aangewend dit nog steeds volgens ons financieel principe gaat: een gezonde gemeente staat voorop!