Afgelopen donderdag hebben wij in de gemeenteraad de jaarrekening 2015 behandeld. Voor Fractie Franssen heerst er allereerst optimisme, wij hebben het verwachte negatieve resultaat kunnen ombuigen in een positief saldo.

Helaas wordt daarin onze vrees van enkele maanden geleden werkelijkheid en kunnen wij het gedeelte over het sociale domein niet volledig controleren en vaststellen. Ook onze accountant kan hiervoor op dit moment geen goedkeurende verklaring afgeven en moet zich onthouden van een oordeel.

Een fout die niet bij dit College ligt, maar bij een landelijke regering die een groot stuk overheidsbeleid over de schutting gooit, zonder daarbij haar eigen regelgeving als het gaat om financiering en controle bij te stellen. Reden voor deze gehele gemeenteraad om haar afkeur uit te spreken over het door de Regering gevoerde beleid. Wij hopen wel dat er voor 15 augustus 2016 alsnog een deel van de stukken aangeleverd kan worden om de controle op het sociale domein plaats te laten vinden.

In 2015 is er hard gewerkt aan ons coalitieprogramma en zijn veel projecten van start gegaan en/of afgerond. Wij doelen daarbij onder andere op de eerste fase van het Groene Hart in Mechelen, het centrumplan in Gulpen, de doorbraak voor de sanering op de Gulperberg, het sportcomplex in Eys en het vrij liggende fietspad van Epen naar Mechelen.

Economisch gaat het beter met onze gemeente, er zijn meer mensen aan het werk en er worden meer en hogere bestedingen gedaan. Toch vindt Fractie Franssen dat het economisch- en toeristisch beleid van de gemeente onvoldoende uit de verf komt. Hier willen wij de komende jaren extra aandacht op vestigen.

2015 was ook het startschot voor de uitvoering van de decentralisaties van het sociale domein. Een start die door onze gemeente in samenwerking met het heuvelland goed is gemaakt. Inwoners zijn tevreden en het College heeft nauw gestuurd op continuïteit van zorgverlening. Wij willen de gehele organisatie hiervoor ook een pluim geven!

Wij verzochten in 2015 om meer controle- en handhaving. Dit experiment is geslaagd en de resultaten zijn positief. Fractie Franssen vindt dan ook dat de ingezette lijn moet worden doorgezet, temeer omdat de taken van de handhavers de komende jaren zullen toenemen. Daarbij vragen wij nogmaals aandacht voor de professionalsering bij de handhavers en het voeren van goede communicatie.

Wat betreft de zelfsturing wordt er door de kernoverleggen hard gewerkt en mooie vooruitgang geboekt. Helaas moeten wij bij onze eigen organisatie en het gemeentebestuur in brede zin constateren dat wij er met zijn allen niet in geslaagd zijn om voldoende ondersteuning te bieden aan de kernoverleggen. Voor onze fractie is en blijft dit een aandachtspunt om de komende maanden actief mee aan de slag te gaan. Want we moeten het met zijn allen samen doen!

In 2015 stelden wij extra budget ter beschikking voor het behoud van onze cultuurhistorische objecten. Een geslaagd initiatief. Samen met de heemkundeverenigingen en inwoners zijn er maar liefst 15 objecten opgepakt!

Sinds februari 2015 hebben wij als gemeente ons eigen groenbedrijf en de medewerkers van de WOZL overgenomen. Fractie Franssen vindt dit een geslaagde zet, wij zien dat er meer aandacht is voor het groenonderhoud en aansturing hierop. Deze ontwikkeling willen wij naar de toekomst toe verbeteren- en uitbreiden.

De gemeente Gulpen-Wittem voert haar bedrijfsvoering voldoende uit. In 2015 voerden wij met succes het Klant Contact Centrum in om de dienstverlening voor onze inwoners te verbeteren. Het KCC mag echter geen geldverslindend project gaan worden. Helaas zagen wij ook een aantal medewerkers vertrekken om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Iets dat nu eenmaal hoort bij een kleine, hardwerkende gemeente. Het is zaak dat het Organisatie- en Ontwikkel Traject goed wordt opgepakt!

Tot slot voorzitter willen wij ook nog kort ingaan op de algemene financiële situatie. Onze belastingcapaciteit (gemeentelijke lasten) zijn in verhouding tot andere gemeenten gedaald (15% voor huurders en 6,9% voor eigenaren) . Dit willen wij uiteraard graag zo voortzetten.  Kijken wij naar het weerstandsvermogen van onze gemeente dan doen wij het goed. Wel vragen wij ook aandacht om het structurele weerstandvermogen op peil te houden en zien uw voorstel voor beleid voor het solvabiliteitsratio met belangstelling tegemoet, om in de toekomst niet voor onaangename verassingen te komen staan.

Fractie Franssen spreekt haar dank uit naar de gemeentelijke organisatie voor het in 2015 geleverde werk.