Tijdens de Raadsvergadering op 28 april jongstleden stemde de gemeenteraad unaniem in met het financieel plan voor het kunstgrasveld in Mechelen. Hiermee kan er daadwerkelijk gestart worden met de aanbesteding en uitvoering van het kunstgrasveld in Mechelen.

Op initiatief van de Fractie Franssen werd er in 2014 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het kunstgrasveld. In 2015 zijn de financiële middelen vrij gekomen bij de septembercirculaire. Onze Fractie is verheugd met de raadsbrede steun en ziet met veel belangstelling uit naar de realisatie van het kunstgrasveld. We hebben dan ook bij de portefuillehouder aangedrongen om vaart te zetten achter de realisatie met inachtneming van de wettelijke termijnen.