Het College heeft de inzet van de handhaving in Gulpen-Wittem gevalueerd. Hieronder leest u de conclusies, aanbevelingen en verbeteringen voor de toekomst. Concluderend kan gesteld worden dat met de huidige proef op alle beschreven aspecten vooruitgang is geboekt en de proef ons inziens zeker is geslaagd. Fractie Franssen is tevreden met de resultaten en hoopt ook dat er de komende jaren goede vooruitgang wordt geboekt op het gebied van preventie, waarschuwen en handhaven. In het verleden hadden we vaak problemen ten aanzien van de beschikbare capaciteit, flexibiliteit, continuïteit en ervaring op een breder taakveld. Concluderend kan gesteld worden dat met de huidige proef op al deze vlakken vooruitgang is geboekt.

Het doel van de proef met de Boa’s is om te bezien of met de huidige capaciteit en de samenwerking met Sinvest de handhaving in de openbare ruimte naar een hoger niveau getild kon worden. Het effect zou moeten zijn dat door de aanwezigheid van de Boa’s op straat de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeente wordt vergroot. De huidige Boa’s worden op een breder taakveld ingezet. Zo wordt naast het bovenstaande gecontroleerd op:

* diverse APV zaken (aanhangers, grote voertuigen, wildplassen, openbaar dronkenschap, etc);

» openbare ordediensten tijdens evenementen;

» Honden (poep, aanlijnplicht, gevaar)

” milieu-incidenten (afvaldumping, lekkende voertuigen);

» vervuiling wegvlak;

” burenruzies;

* diverse klachten en meldingen;

* vissen zonder vergunning;

» drank- en horecawet, etc.

De bovenstaande zaken worden structureel door de Boa’s opgepakt. Tevens zijn de Boa’s de ogen en oren voor de overige handhavers en dus op dit vlak ook van meerwaarde gebleken. Ook wordt samengewerkt en afstemming gezocht met de politie bij onder andere evenementen, openbare orde diensten of andere meldingen.