Dit dossier is kort gezegd een geen pretje voor de kapsels van de Raadsleden van Fractie Franssen. Wij krijgen er grijze haren van en zelfs haaruitval, en dat voor een groep jonge mannen.

Al sinds 2011 praten wij of liever gezegd werd er eigenlijk niet gesproken over de aanleg van een nieuwe drinkwaterkelder bij de Planck in onze gemeente. Onze fractie was toen en is nu nog steeds niet overtuigd van deze door WML voorgestelde plannen. vandaar dat wij samen met de andere fracties het initiatief genomen hebben om het voorliggend voorstel te amenderen. die tekst spreekt voor zich, maar toch willen wij een aantal zaken toelichten.

Tijdens het afgelopen Sprekersplein zijn wij er niet wijzer op geworden. Hoe meer vragen er werden gesteld, hoe anders de antwoorden plots weer werden. De ene keer was het uitbreiding, de volgende keer vervanging en vervolgens ging het zich om voldoende waterdruk te krijgen.

Van de aanleg van een nieuwe drinkwaterkelder om de capaciteit uit te breiden, die vervolgens al vijf jaar lang met 25% per dag wordt teruggebracht, tot de bouw van een nieuwe kelder omdat ze elders gesloten worden. Overleg over deze toekomstplannen is er met onze Raad jammer genoeg nooit geweest. Een gemiste kans om draagvlak te creëren. Voor ons nog steeds een vraag wie van deze provinciale ontwikkeling de dupe is en waar de winst wordt gerealiseerd.

Daarnaast vinden wij het zeer jammer dat WML niet eerder aangegeven heeft, momenteel de kelders dagelijks met 25% te laten leeglopen. Zeer zeker omdat ook in het geval van calamiteiten er zich problemen kunnen voordoen, waar nu geen afspraken over gemaakt zijn. Problemen die volgens WML echter ondenkbaar zijn, zo gaven zij aan. Want na 2 uur, gaat blijkbaar de watervoorziening in het heuvelland over op de fles. Toch is er gelukkig geen calamiteit ontstaan en ook geen tekorten, wat ook weer aangeeft dat de noodzaak voor uitbreiding goed overwogen moet worden.

Ook de omwonenden zijn op zijn zachts gezegd niet altijd even nauw en correct bij de plannen betrokken, naar mening van onze fractie is er mede hierdoor nog steeds geen zicht op daadwerkelijke realisatie van welk plan dan ook. Zouden deze vanaf het begin, net als onze Raad betrokken zijn geweest, dan hadden we hier vanavond waarschijnlijk helder water gedronken.

Voorzitter er zijn veel gegevens aangeleverd in deze lange periode, maar vrijwel al deze gegevens kunnen voor onze fractie het nut en de noodzaak voor deze ingrijpende aantasting in het landschap niet rechtvaardigen. Bevolking, toerisme en waterverbruik wordt zowel als argument voor als ook beargumenterend tegen door diverse betrokken actoren gebruikt.

Ook de technische details aangedragen tijdens het Sprekersplein, blijken uit navraag die wij hebben gedaan, niet volledig te kloppen. Jammer vinden wij het daarnaast dat technische alternatieven niet aan de Raad worden voorgelegd en ook niet wordt beargumenteerd waarom deze, behalve uit kostenoverwegingen niet geschikt zouden zijn. Ook de mogelijkheden van gefaseerde aanleg en afbouw elders worden naar onze mening onvoldoende toegelicht, in de plannen van WML. Hierdoor kunnen wij als Raad ook niet overleggen met buurgemeenten, de provincie en WML over deze ingreep.

Dit belet onze fractie nog steeds om een zorgvuldige belangenafweging te maken voor de belangen van zowel WML, onze inwoners, ondernemers en gasten, als ook de andere belanghebbenden, naastgelegen gemeenten en ook de grensoverschrijdende toekomstmogelijkheden af te wegen.

Tot slot danken wij het College dat zij het initiatief genomen hebben om tot een alternatief plan te komen. Dit plan, met het ingediende amendement zien wij op dit moment als enige mogelijkheid om gezamenlijk tot een nieuw overleg te komen over een passende oplossing. Daarbij verzoeken wij het College deze overwegingen alsmede de mening van de Raad bij de Raad van State, WML en de direct belanghebbenden kenbaar te maken.

Namens Fractie Franssen

Raadslid Robbert Dautzenberg

20130221_amendement_drinkwaterkelder_de_Planck