Tijdens de raadsvergadering van 29 november, jongstleden heeft de Raad in grotendeels unanieme voorstellen besluiten genomen over de gebiedsvisie Gulperberg. Deze besluiten vloeien voort uit de raadsvergadering van oktober, waarin de concept gebiedsvisie uitgebreid besproken is. Namens Fractie Franssen heeft raadslid Jo Nix hierover het woord gevoerd.

Voorzitter, in de laatste raadsvergadering van oktober hebben wij uitvoerig ons standpunt belicht en gediscussieerd over de wijze waarop de Gulperberg naar de toekomst toe zich moet ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een matrix die nu voor ligt. Wij zijn blij hiermee en gaan niet uitgebreid onze standpunten herhalen. Wij vinden dit een prima voorstel en stemmen in met dit voorstel. Ten aanzien van de verhouding uitwisseling plateau – helling voor de camping houden wij vast aan de uitwisselingsfactor één staat op één.

Bedankt voor uw aandacht.