Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 25 oktober jongstleden heeft Fractie Franssen de input geleverd voor de regionale woonvisie. Een visie die bepaalt hoe en met hoeveel bebouwing wij de toekomstige woningmarkt tegemoet gaan.

Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor de uitwerking van sloopregelingen, immers de provincie heeft ons opgelegd dat door de demografische ontwikkelingen voor elke woning die wij in de toekomst bouwen er ook een gesloopt moet gaan worden. Het uitwisselen van woningen om te slopen met de buren en zelfs in buurgemeenten is een goede zaak. Maar de exacte werkwijze ontbreekt wat ons betreft nog aan wat duidelijkheid, in het voorliggende stuk. Daar moet met name in de communicatiesfeer meer aandacht aan besteed worden.

Wij maken ons grote zorgen over de woningmarkt voor de echte starters, de jongeren in Gulpen-Wittem:

Wij brengen hier nogmaals onder de aandacht dat wij ons zorgen maken over de woningvoorraad voor jongeren in onze gemeente. Je zult nu maar op kamers zitten, niet gevraagd zijn naar je woonbehoeften en terug willen keren naar je “roots”. Als je dan dient te vernemen dat er door de grijze golf en de economisch zware tijden voor jouw hier geen (betaalbaar) plekje meer vrij is..
Dat is dan toch even schrikken, zeker als je even verderop leest dat Gulpen-Wittem er aan werkt om hoger opgeleide jonge mensen naar deze gemeente te halen. Even buurten bij Vaals is er door de kamernood, daar ook al niet meer bij..

Zoals als onze fractie het nu ziet, komt de doorstroming maar slecht op gang als het gaat om de beschikbaarheid van betaalbare en voldoende woningen voor echt beginnende starters in met name de huur, maar ook de koopsector. Enerzijds komt dit doordat mensen langer in hun woning kunnen en willen blijven en dat is ook hun goed recht. Het aantal kleine verbouwingen kent dan ook een toename, maar ook beperkte leegstand in woningen treed nu al op. Wellicht dat daar in de toekomst ook nog kansen te winnen zijn om levensloop bestendig wonen van starter tot senior echt in werking te krijgen. Zo kan een leegstaande bovenverdieping voor vele, goede doeleinden ingezet worden.

Ook zien wij kansen bij de provincie om de doorstroming op gang te krijgen. Met name nu de gedeputeerde van de provincie (op 5 oktober in de krant) te kennen heeft gegeven mogelijk hun spaartegoeden in de woningmarkt te willen stoppen. Wellicht dat de wethouder de gedeputeerde ervan kan overtuigen daarbij ook aan de jonge starters te denken en hun te ondersteunen bij de financiering van hun huis, door bijvoorbeeld een garantiefonds. (in een gezamenlijke motie is hierbij een brief aan de provincie Limburg gestuurd over een startersfonds en sloopfonds)

Tot vinden wij het belangrijk dat de herkenbaarheid van ons gebied voor de toekomstige fysieke inrichting, in deze voorliggende regionale woonvisie behouden blijft. Dit mede doordat er nog ruimte is voor de toekomstige ontwikkeling van monumenten en karakteristieke panden binnen onze gemeente.