Raadslid Jo Nix heeft namens onze fractie betoogt voor verbeteringen in het parkeerbeleid te Gulpen. Deze verbeteringen zijn met een raadsmeerderheid overgenomen en kunt u onderstaand lezen. Wij hebben als fractie bij tijd en wijle aangedrongen op een evaluatie van het parkeerbeleid, onze fractieleden worden te pas en te onpas aangedrongen op de situatie in de kern Gulpen. U kunt zich voorstellen dat mensen geïrriteerd zijn door alle problemen die er spelen, maar wij denken ook dat je nooit alle problemen kunt oplossen in deze complexe materie. Desalniettemin zijn wij van mening dat met de evaluatie een aantal suggesties gedaan worden. Wij missen een aantal zaken in dit stuk en een aantal daarvan komen terug in het amendement en een aantal komen terug in dit betoog.

  1. Herhaaldelijk spreken bewoners van ondermeer Ingbergracht-Noord, Cobbenhagenstraat, Dr. Poelsstraat, Diepenbroek en Nieuwstraat ons aan over de problemen in hun wijk. Wij zouden graag nogmaals specifiek uw aandacht vragen voor de problemen die hier spelen, ons inziens zijn deze wijken onderbelicht en heerst er onvrede onder bewoners. Wij vragen u dan ook om in gesprek te gaan met bewoners met deze straten en te komen tot een oplossing voor de problemen;
  2. Wij constateren dat bij het terrein van FC Gulpen een nieuw parkeerterrein is gerealiseerd op basis van vrij parkeren, goede zaak. Maar welk nut heeft het als mensen niet weten dat dit er is? Eenzelfde geld voor de parkeerplaats aan de ringweg nabij de Geul, ook hier weten veel mensen niet dat die er is. In het stuk wordt gesteld dat bewegwijzering beter kan, maar dan moeten wij hier ook per omgaande mee beginnen en dit voor de gehele kern aanpakken;
  3. Op dit moment betalen onze bewoners 50 euro voor een ontheffing om te parkeren in de blauwe zone. Voor veel bewoners betekent dit dat zij betalen, maar geen zekerheid hebben dat zij ook daadwerkelijk een parkeerplaats krijgen, ook dit creëert onvrede. Wij vragen u deze beslissing te bekijken en te heroverwegen – wellicht is een andere oplossing ook mogelijk.
  4. Wij vragen uw aandacht voor de handhaving, beleid is goed, maar de naleving daarop wellicht nog belangrijker. Daarom vragen wij u consequent te handhaven op dit beleid en goed in de gaten te houden waar problemen spelen en tijdig problemen aan te pakken en dat ook de bewoners waar mogelijk hierbij te betrekken.

Ten aanzien van het amendement, wat wij gezamenlijk met het CDA indienen, merken wij op dat:

  1. De bestaande parkeerproblemen zich afspelen in het centrum, maar ook in de woonwijken spelen. Ons insziens komt dit doordat bestaand, vrij parkeren te ver van het centrum afligt. Wij merken maar al te goed dat personeel echt niet op een tramweg of bij het zwembad gaat parkeren. In dat opzicht stellen wij voor om op het Willem-Alexenderplein vrij parkeren in te stellen;
  2. Om dit te dekken willen wij betaald parkeren weer instellen rondom Mosaqua, uitgezonderd de parkeerplaats aan het gemeentelager en de parkeerplaats bij de tijdelijke Bernardusschool, voor de duur dat deze daar gevestigd is. Ook stellen wij een maximaal dagtarief van €2,50 voor;
  3. Wij willen de parkeerssituatie aan de rijksweg terubbrengen naar de oude situatie, dhr. Hendriks zal onze beweegredenen hier nader toelichten.