De Fracties Franssen, CDA en GroenLinks werden tijdens de Raadsvergadering van 26 april 2012 gesteund in hun ernstige zorgen omtrent de grensoverschrijdende veiligheid in Zuid-Limburg. Naar aanleiding van een in maart gehouden conferentie in de Statenzaal over de kerncentrale in Tihange, maar ook de veiligheidsplannen van de Veiligheidsregio en eigen onderzoek, heeft onze fractie twijfels omtrent ‘het veilig verblijven in Zuid-Limburg’. Zo is er bijvoorbeeld voor de kerncentrale die op nog geen halfuur afstand ligt, geen enkele maatregel van toepassing voor onze regio, terwijl wij ernstig onder de gevolgen kunnen leiden. Raadslid Robbert Dautzenberg” we weten niet “wat” en we weten niet “hoe”  de situatie over de grens is, waarbij we niet kunnen acteren op de mogelijk gevolgen. De Raad heeft burgemeester van den Tillaar dan ook unaniem gevraagd om de situatie aan te kaarten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en op landelijk niveau.

Vanavond dienen wij samen met de andere fracties een motie in omdat wij ons ernstig zorgen maken over de grensoverschrijdende veiligheid. Zoals wij recentelijk tijdens een conferentie in het provinciehuis wederom hebben moeten constateren. In dit geval gaat het dan specifiek om de kerncentrale Tihange nabij Luik, maar in meerdere gevallen is het ons volstrekt onduidelijk wat er over de “grens” kan gebeuren. Dit kan voor ons in het geval van ramp desastreuze gevolgen met zich meebrengen als we niet weten “wat” en “hoe” het bij onze buren verloopt.!

De tekst van de motie spreekt voor zich en wordt door verschillende Gemeenteraden en Provinciale Staten dezer dagen ingediend. Toch wil ik u nog het volgende meegeven als het gaat om maatregelen- en organisatiezones:! Per land worden er nu zelfstandig maatregelen- en organisatiezones bij incidenten met kerncentrales vastgelegd. Zo heeft het ene land een cirkel van 60km terwijl het andere land maar een cirkel van 30km hanteert. Om de veiligheid van met name ook Zuid- Limburg te garanderen is het van belang om tot uniforme zones te komen. Dit kan echter alleen als er ook op grensoverschrijdend niveau c.q. Europees niveau maatregelen- en organisatiezones worden afgestemd- en vastgesteld zodat deze niet per land verschillen. Dit zorgt ervoor dat alle direct betrokken instanties ook op de juiste en
gelijktijdige wijze geïnformeerd worden. Op deze manier kan voorkomen worden dat inwoners van de ene lidstaat wel en inwoners van de andere lidstaat niet op voorbereid kunnen worden op de gevolgen die bijvoorbeeld een kernramp met zich meebrengt.!

Verder kan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg door zichzelf nauw te betrekken bij het opstellen van het Nationaal strategisch communicatieplan Stralingsongevallen, meer bekend worden met de wijze waarop gecommuniceerd wordt. Deze communicatie is ook van belang zodat het huidige Nederlandse beleid voor iedereen
voldoende duidelijk is en men zich daar regionaal en lokaal desgewenst op kan voorbereiden. Dit omdat de gevolgen zich vooral op lokaal gebied in Nederland kunnen
voordoen als er bijvoorbeeld iets met de kerncentrale in Tihange gebeurd.! Dat kernenergie en met name de risico’s en gevolgen daarvan niet alleen een nationale
aangelegenheid zijn blijkt overigens ook al uit de stresstests die Europees zijn opgesteld en de richtlijn Euratom die al een aantal zaken in Europees verband regelt. Dit bevestigt dat overheden zich er wel degelijk van bewust zijn dat Europese samenwerking op het niveau van grensoverschrijdende veiligheid noodzakelijk is, maar zeer zeker verbetering behoeft. ! Voorzitter ik verzoek u dan ook om deze informatie in te brengen in uw overleg bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en voor zover mogelijk mee te laten nemen in het nationaal overleg.