Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul willen ambtelijke kracht bundelen

Onderzoek naar één gemeentelijke organisatie voor drie zelfstandige gemeenten

 

 

De gemeenteraden van Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg hebben een grote stap gezet in een toekomstige nauwe samenwerking. In een gezamenlijke raadsbijeenkomst in het Provinciehuis besloten de gemeenteraden unaniem de mogelijkheden van een samengaan van de drie ambtelijke organisaties uit te werken. Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul werken al langer op een aantal gebieden met elkaar samen. De plannen om die samenwerking te intensiveren zijn nu in een stroomversnelling gekomen.

 

Professioneel met eigen identiteit

In het voorstel voor een nieuwe gezamenlijke ambtelijke organisatie worden in een shared-service-center het grootste deel van de taken voor de drie gemeenten uitgevoerd. Op lokaal niveau blijft nog een beperkte organisatie in de vorm van een ambtelijk regieteam, dat de afstemming tussen de lokale politieke wensen, de lokale identiteit en de voorbereiding/uitvoering door de centrale organisatie bewaakt. Het belangrijkste doel van deze vorm van samenwerking is het vergroten van de strategische slagkracht en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening van de drie afzonderlijke organisaties. Tevens zal door deze vorm van samenwerking de kwetsbaarheid van de organisaties verminderen en zullen efficiencyvoordelen worden behaald. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeenten hun eigen politiek-bestuurlijke zelfstandigheid en verantwoordelijkheid behouden. Zo blijft de afstand tussen bestuur en burger klein en kan maatwerk geleverd blijven worden. Het voordeel van kleine gemeenten (lokaal georiënteerd, versterken eigen karakter) wordt op die manier gecombineerd met het voordeel van een grote professionele organisatie.

 

Burger centraal

In de dienstverlening van de nieuwe organisatie staat de burger centraal. De kwaliteit van de dienstverlening aan de burger zal verbeterd worden in één centraal Klant Contact Centrum. De dienstverlening via de loketten blijft gehandhaafd op lokaal niveau. Daarnaast wordt verder ingezet om de vraag van de burger bepalend te laten zijn en te investeren in afstemming met overlegplatforms uit de samenleving.

 

Start over twee jaar

Het dienstverlenings- en besturingsconcept wordt in het eerste kwartaal van 2011 nader uitgewerkt waarbij de bestuurlijke, juridische, organisatorische, ICT-infrastructurele en financiële consequenties in beeld worden gebracht. Ook de opties voor huisvesting en subsidiemogelijkheden worden dan nader onderzocht. Dit uitgewerkte voorstel wordt in het tweede kwartaal ter besluitvorming aan de raden voorgelegd. Als de raden akkoord gaan wordt gekoerst op een nieuwe professionele ambtelijke organisatie per 1 januari 2013.

 

Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul: ZO Limburg

Zo mooi. Zo natuurlijk. Zo uniek

 

In een gezamenlijke raadsbijeenkomst op 20 december is het nieuwe gezamenlijke logo voor de samenwerking tussen de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg gepresenteerd. Het nieuwe logo staat symbool voor de samenwerking en de ambitie van drie samenwerkende gemeenten. De pay off ‘leven, wonen en werken op hoog niveau’ onderstreept de hoge leefkwaliteit die de regio biedt aan haar inwoners en bezoekers.

 

Samenwerkingsorganisatie krijgt eigen gezicht

Doordat de samenwerking steeds duidelijkere vormen aanneemt ontstond behoefte aan één eenduidig beeld voor de identificatie van de samenwerkende gemeenten. Met een eigen huisstijl wordt aan de interne en externe doelgroepen een eigen, onderscheidend en relevant referentiekader geboden. Er wordt een duidelijk signaal afgegeven: ‘dit is de persoonlijkheid van onze samenwerkingsorganisatie’.

 

ZO Limburg, typisch Zuid Limburg

Het beeldmerk is gebaseerd op de combinatie van de woorden ZO en Limburg. Het gebied van de drie gemeenten is immers in al haar elementen uiterst kenmerkend voor Zuid-Limburg. Daarnaast staat ZO voor zuid-oost, hetgeen refereert aan de ligging van de drie gemeenten in zuid-oost Limburg. Er is gekozen voor een moderne vorm van een traditioneel schild dat gecombineerd wordt met kleuren die naar de regio te herleiden zijn: lössbruin, frisgroen, helderblauw en goud. De pay off ‘op hoog niveau’ verwijst letterlijk naar de hoogte van het gebied, met name naar de drie heuveltoppen waarop de gemeenten zich bevinden. Vaals is daarbij zelfs het hoogste punt van Nederland. De aanvullende grafische elementen, zoals het lijnenspel, zijn geïnspireerd op elementen uit het omliggende landschap.

 

Nauwe samenwerking ZO Limburg

De drie gemeenten gaan in 2011 de mogelijkheden van een samengaan van de ambtelijke organisaties uitwerken. Deze nieuwe ambtelijke organisatie zou in 2013 gerealiseerd kunnen worden. De gemeenten behouden daarbij hun eigen politiek-bestuurlijke zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.