In het Kort, deze beleidvisie is een krachtig stuk van samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en vooral de burger. Iets dat veel vaker moet gebeuren. Als fractie kiezen wij in deze visie voor leefbaarheid, slimme combinaties waarbij ouderen en jongeren in eenzelfde woning kunnen wonen. Maar ook zetten wij ons in voor de kleine kernen. Er moet plaats worden gemaakt voor een betaalbaar woningaanbod en huurwoningen. Maar ook wordt er gesloopt, en daar vragen wij om duurzame natuurontwikkeling. Wij pleiten voor lage energielasten, een gezond binnenklimaat en een pré in waardeontwikkeling. Daarbij willen wij de prestatieafspraken vastgelegd zien in een ontwikkelingsovereenkomst. Bij het ontwikkelingen van nieuwe projecten moet het College zorgen voor leerling-werkplaatsen en moet de lokale ondernemer de kans krijgen mee te doen in de aanbestedingen. Tot slot een gevarieerd instrumentarium om alles te kunnen betalen. Daarmee moeten wij de komende 10 jaar vooruit kunnen.

Deze beleidsvisie bevat alle door onze Raad vastgestelde missies en beleidsvoornemens  op het gebied van duurzaam, toekomstgericht woningaanbod.

Toen wij bij het intreden van de economische recessie vreesde voor het voortbestaan van lopende bouwprojecten, werd het ons nogmaals duidelijk gemaakt dat we aan de slag moesten, om weer beweging in de zaak te brengen.

Enkele weken later toen ons de cijfers en prognoses over volkshuisvesting werden gepresenteerd, was dit een schokkende vertoning. Maar werd het voor  onze fractie meteen duidelijk dat dit een grote politieke uitdaging is, waar dit woonplan het eerste resultaat van is.

Meer dan ooit tevoren moet er in overleg worden gegaan met woningcorporaties en projectontwikkelaars, die hiermee hun maatschappelijke opgave kunnen uitoefenen. Het door het College gebruikte en naamgegeven, door ons voorgestelde overleg, het zwarte Ruiter overleg is daar een goed platform voor.

De aankomende vergrijzing zorgt voor een woningvraag, waar wij onvoldoende aanbod voor hebben. Maar ook moeten we aantrekkelijk blijven voor jongeren, zodat onze gemeente toekomst heeft. Wij zijn dan ook blij dat in het woonplan wordt gekozen voor slimme combinaties, waarin zowel starter als senior terecht kunnen. Alleen op deze manier kunnen wij de leefbaarheid in onze kernen behouden.

Dit is vooral nodig in de kleine kernen, waar er weinig mogelijkheden zijn voor nieuwbouw, maar er wel vraag is naar een beperkt aantal betaalbare! Woningen. Zoals de woningstichtingen  eerder al hebben aangegeven, willen zij zich inzetten om ook in deze kleine kernen aan de vraag te kunnen voldoen. Wij verwachten dan ook dat het College hun daarbij op alle mogelijke wijze zal ondersteunen.

Maar ook zal er gesloopt moeten worden. Wij vragen het College om als er sloop aan te pas komt en er niet wordt hergebouwd meer aandacht te schenken aan duurzame natuurontwikkeling. Hiermee wordt kapitaalverlies van woningen en gronden vermeden.

Wij vinden het fijn dat bij de duurzaamheids paragraaf geen specifieke eisen worden opgelegd, maar dat de “duurzame ontwikkelaar” zelf kan kiezen bij het ontwerp, bouwwijze en materiaalkeuze mits er een bepaalde score behaald wordt. Daarmee dienen wij het belang van kopers, eigenaren, verhuurders en beheerders, want we gaan voor lage energielasten, een gezond binnenklimaat en een pre in waardeontwikkeling.

Om dit alles te bewerkstelligen zullen er heldere en toetsbare prestatieafspraken moeten worden gemaakt tussen de betrokkenen, met een ontwikkelingsovereenkomst lijkt ons dat geen probleem.

Maar ook verzoeken wij het College gebruik te maken van de ruimte binnen het aanbestedingsbeleid, zodat  lokale bedrijven niet onnodig worden uitgesloten en dat u stimuleert dat lokale bedrijven meedoen bij deze grote opgave.  En dat u waar mogelijk ook nog projecten stimuleert deze als leerling-bouwplaats in te richten.

Tot slot, bouwen is investeren en investeren kost geld. Het is dan ook goed dat wij hier vandaag kiezen voor een woonplan, waarbij de huishoudens gebruik kunnen maken van een gecombineerd instrumentarium om de woning te betalen.