Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 8 oktober is er een raadsbrede motie aangenomen waarbij is besloten dat op termijn het College met een voorstel moet komen om het NV Vrijetijdscentrum op te splitsen. Dit betekent een splitsing tussen de NV VTC (Sporthal & Zwembad) en de gemeenschapshuizen, waarbij de ongelijkheid tussen het beheer en exploitatie van gemeenschapshuizen is hersteld. Daarbij krijgen de gebruikes van de gemeenschapshuizen het beheer overgedragen door een stichting voor elk gemeenschapshuis op te richten.

Daarnaast wordt er in het accommodatiebeleid opgenomen dat de NV VTC een periode als achtervang mag werken als er door omstandigheden geen stichting van gebruikers actief is. Deze periode moet dan gebruikt worden om tot een nieuwe beheersstichting te komen die de gemeenschapsaccommodatie zal beheren en exploiteren.

Omdat het raadsvoorstel doorgeschoven was na het staken van de stemmen in juli heeft de Raad in vergadering bijeen opnieuw besloten dat er gekozen wordt voor renovatie van zwembad Mosaqua. De coalitie wil daarbij uitgaan van een funformule, Fractie Franssen is het net als de andere oppositiepartijen hier niet mee eens. wij zijn van mening dat ons zwembad een zwembad moet zijn waar onze inwoners en de verblijvende toeristen gebruik  van kunnen maken.

Onze fractie ziet niets in de funformule omdat volgens onderzoek deze alleen werkt in combinatie met het bijbehorende businessmodel. Dat model houdt in dat er alleen jaarabonnementen worden verkocht, waardoor het funpark is verzekerd van inkomsten.

Tot slot heeft de Raad op initiatief van Fractie Franssen en CDA besloten geen verhoging meer toe te passen in de bijdrage die de NV VTC van de gemeente ontvangt, zolang de financiële situatie niet op orde is gebracht.

De raadsvergadering gisteren kreeg ook te maken met een eigen “funformule” Zo gingen opeens alle lampjes van de microfoons branden maar was er geen geluid meer doorheen te krijgen, daardoor moest er worden overgegaan naar één microfoon voor de hele Raad” Het resultaat hiervan kunt u zich wel indenken!

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 8 oktober 2009,

Overwegende dat de raad van mening is dat:

 • de gemeentelijke gemeenschapshuizen in Gulpen-Wittem onder dezelfde rechten en plichten beheerd moeten worden
 • gemeenschapshuizen gedragen moeten worden door de gemeenschap van gebruikers
 • gedragenheid tot uiting komt in de vorm van beheer door een plaatselijke stichting bestaande uit vertegenwoordiger van de gebruikers
 • dat de NV VTC slechts een periode van maximaal 6 maanden als achtervang mag werken als er geen stichting van gebruikers actief is.

Overwegende dat de raad geconstateerd heeft dat:

 • de Timpaan te Gulpen en á Gen Wienhoes in Partij, door de NV VTC worden beheerd
 • de kosten voor beheer van beiden genoemde gemeenschapshuizen flink hoger zijn dan bij gemeenschapshuizen die niet onder de NV VTC vallen
 • de Timpaan verlieslijdend is en dat dit ten koste gaat van de exploitatie van de NV VTC
 • verliezen van de NV VTC uiteindelijk (links om of rechts om) door de gemeente worden gedragen
 • de subsidie die vanuit de raad bedoeld is voor het zwembad, gedeeltelijk naar de Timpaan wordt overgedragen
 • dit een ongelijkheid teweeg brengt ten opzichtte van de overige gemeentelijke gemeenschapshuizen
 • overige gemeenschapshuizen exploitatie tekorten niet op de gemeente kunnen afwentelen

De raad is van mening dat deze ongelijkheid hersteld dient te worden.

I. Draagt het College van B&W op om in het eerste kwartaal 2010 een voorstel aan de raad voor te leggen waarin een traject is uitgezet om te komen tot een splitsing van de NV VTC en gemeenschapshuizen (de Timpaan en á Gen Wienhoes). Waarbij de ongelijkheid tussen het beheer en exploitatie van gemeenschapshuizen is hersteld. Daarbij gebruikers te bewegen het beheer van genoemde gemeenschapshuizen in de vorm van een stichting over te nemen. Waarbij het voor te stellen traject in oktober 2010 afgerond moet zijn.

II. Draagt het college op om in de nota accommodatiebeleid op te nemen dat de NV VTC een periode van maximaal 6 maanden als achtervang mag werken als er door omstandigheden geen stichting van gebruikers actief is. Dat in deze periode tot een nieuwe beheersstichting gekomen moet worden die de gemeenschapsaccommodatie zal dragen en exploiteren.

En gaat over tot de orde van de dag.