Het heeft (te) lang moeten duren, maar nu lijkt er dan toch eindelijk actie te worden ondernomen om de gemeenschapsvoorziening in Mechelen van de grond te krijgen. Nadat de Klankbordgroep Mechelen 2 jaar lang heeft zitten schrijven en praten met de wethouder en de politieke partijen, waarbij met name Fractie Franssen de ernst van de zaak benadrukte, lijkt het College nu daadwerklijk aan de slag te gaan. Dit alles blijkt uit een vandaag opgsteld persbericht door de gemeente. Wethouder Leurs & Verhoeven zijn een onderzoek begonnen naar het multifunctioneel gebruik van de gymzaal in Mechelen en willen snel met een concreet plan komen. Wij als fractie juichen dit initiatief toe. Wij hopen dan ook dat er snel een oplossing komt waarmee de toekomst voor de verenigingen van Mechelen gewaarborgd is.


Onderzoek naar multifunctioneel gebruik gymzaal Mechelen

Wethouder Verhoeven zet een nieuwe stap in het traject dat moet leiden tot het vinden van een geschikte oplossing voor verenigingen in Mechelen, die verlegen zitten om een geschikte uitvoeringszaal voor hun activiteiten. De wethouder heeft overlegd met zijn collega van onderwijs mevrouw Leurs-Mordang en het schoolbestuur Innovo met als resultaat een onderzoek naar een multifunctioneel gebruik van de gymzaal in Mechelen. Het onderzoek moet op korte termijn zicht geven op de realiteitszin (bouwtechnische en financieel) van dit alternatief voor Mechelen.

Verenigingen uit de kern Mechelen (verenigd in de Klankbordgroep Gemeenschapsvoorziening Mechelen) hebben al geruime tijd geleden bij de gemeente kenbaar gemaakt op zoek te zijn naar een geschikte gemeenschapsvoorziening in die kern. Dat verzoek werd bijzonder urgent toen in 2007 café/zaal de Mechel de deuren sloot. Daardoor kwamen verenigingen met vooral hun (grootschalige) uitvoeringen in de kou te staan. Via een noodoplossing wist de gemeente de zaal voor enkele grote activiteiten in 2008 open te houden.

De Mechel heeft een doorstart gemaakt onder de naam Mechiuns. Het concept is weliswaar anders van opzet (eetcafé), de zaal is beschikbaar voor commerciële/verenigingsactiviteiten.

De Klankbordgroep is blij met de doorstart van Mechiuns, maar pleit toch voor het realiseren van een voorziening die meer is toegesneden op de behoeften van de verenigingen. Zij vraagt de gemeente om een aantal alternatieven naast elkaar te zetten, waarvan Mechiuns er één is en waartoe ook nieuwbouw behoort.

Uit een onlangs door de Klankbordgroep gehouden enquête onder de verenigingen blijkt, dat die vooral behoefte hebben aan een ruime en op hun wensen toegesneden uitvoeringszaal. Uit het onderzoek blijkt ook dat er nauwelijks knelpunten bestaan ten aanzien van repetitieruimten. De bestaande horecagelegenheden bieden daarvoor ruim gelegenheid.

Het resultaat van voornoemde onderzoek sluit vrijwel naadloos aan bij het onderzoek dat de gemeente in 2007 zelf had uitgevoerd.

Een verruiming van de multifunctionele inzet van de gymzaal in Mechelen is niet nieuw. Ook nu wordt de zaal al in beperkte mate voor andere dan school- en sportactiviteiten gebruikt. Met een aantal relatief beperkte ingrepen (aanbouw en interne verbouwing) kan dat gebruik van de gymzaal nog groter worden door toevoeging van een gecombineerde ruime bühne/repetitie- en vergadergelegenheid. De haalbaarheid van deze optie is vergroot doordat de school in het Integraal Huisvestings Plan de status van ‘B’ locatie heeft gekregen. Dat wil zeggen dat de school een centrumrol kan en mag spelen voor de plaatselijke gemeenschap en dat activiteiten die dat laatste bevorderen gekoppeld kunnen worden aan die school. Ruimtelijk gezien zijn er zeker mogelijkheden voorhanden.

Wethouder Verhoeven: “Gelet op de problematiek in Mechelen, zie ik veel perspectief in de optie van de gymzaal en ben ik blij met de constructieve medewerking van het schoolbestuur. Het onderzoek dat nu start naar de haalbaarheid wordt ook samen met schoolbestuur Innovo opgenomen. Het wordt dadelijk een van de alternatieven die met de Klankbordgroep worden besproken. Met het onderzoek kom ik ook tegemoet aan het amendement over het starten van onderzoeken naar het multifunctionele gebruik van gymzalen, dat de gemeenteraad op 6 november unaniem heeft aangenomen. Over enkele weken ga ik weer met de Klankbordgroep rond de tafel zitten en dan zal de oplossingrichting aan de orde komen. Mijn inzet is daarna om vaart te zetten achter  de uitvoering van een alternatief en om de Klankbordgroep nauw te betrekken bij de uitwerking van de plannen en uitvoering. Dan stap ik nog even over het financiële aspect, want voor de uitvoering zullen middelen beschikbaar moeten zijn. Zeker voor de dekking van de exploitatie zullen we nadrukkelijk een beroep op de gebruikers doen. Mijn overtuiging is overigens dat, wélke keuze er ook gemaakt wordt, de bijdrage van gebruikers een hogere zal zijn, dan men tot nog toe gewend was. Daarmee zullen we aansluiten bij de uniformering voor de hele gemeente van dat beleid als onderdeel van het nieuwe subsidiebeleid. Voorstellen voor dat beleid bereiden wij momenteel voor en zullen met belanghebbenden besproken worden zodat het 9 juli door de raad kan worden vastgesteld.”

Bron: gemeente Gulpen – Wittem