Stichting Natuur en Landschap is woedend op de reactie van wethouder Bormans van de gemeente Gulpen-Wittem die de wethouder liet blijken op de aantijgingen van Fractie Franssen en GroenLinks  in het recente artikel: ‘College Gulpen-Wittem houdt niets achter’ in het weekblad Heuvelland aktueel van woensdag 8 oktober jongstleden.

De reactie van wethouder en loco-burgemeester Bormans (Ruimtelijke ordening) is kinderachtig en slap. “Ons” college maakt nooit fouten en handelt altijd volgens de procedures en regels; mooi niet dus! Ook de verwijten naar Fractie Franssen en GroenLinks (oppositiepartijen) zijn pijnlijk. Deze partijen zouden bezig zijn om het ‘college’ zwart te maken en hierdoor bewust bezig zijn met de verkiezingsstrijd. De oppositiepartijen duiden alleen maar op de realiteit van het achterhouden van informatie, of dit nu bewust of onbewust is. Het achterhouden van informatie door het college hebben wij als stichting Natuur en Landschap al vaker ervaren in de afgelopen tijd. Nog steeds liegt het college naar locale als nationale instanties en organisaties met betrekking tot natuur- en landschapsbescherming over de ontwikkeling van een sportcomplex te Partij. Daarnaast zijn ook deze oppositiepartijen bewust van het feit dat de gemeente Gulpen-Wittem onder meer één van de mooiste landschappen van Nederland bevat (5-sterren landschap / Nationaal landschap “Heuvelland”) en dat door een lakse omgang met een nieuw bestemmingsplan buitengebied, de kwaliteiten van de natuur, het landschap en hierdoor de gehele Ruimtelijke Ordening binnen de gemeente Gulpen-Wittem ernstig in gevaar komen.

Diep en diep triest is deze omgang met ons landschap!

Wel is het Bormans gelukt om de journalist en de lezer op een zodanige manier om de tuin te leiden in deze reactie, door niet in te gaan op de vele en ernstige fouten die het ontwerp bestemmingsplan buitengebied bevatte.

Daarom zien wij als Stichting Natuur en Landschap Gulpen-Wittem, het als een noodzaak om deze betreurende grote fouten aan alle inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem en omstreken te presenteren:

De nog steeds aanwezige plannen om in Partij-Wittem een gemeentelijk sportcomplex te realiseren binnen het gebied tussen Rijksweg en Oude Heirbaan, hebben in het voorjaar van 2008 onze stichting aan het werk gezet. We hebben vele brieven verstuurd aan locale en nationale instanties / organisaties / stichtingen en verenigingen die zich bezig houden met milieu, de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap, flora en fauna en ruimtelijke ordening. We hebben hierdoor ook contacten gelegd met de ministeries van VROM en LNV en persoonlijk met minister Cramer.

Medio juli 2008 hebben we een persoonlijke brief van minister Cramer ontvangen, waarbij ook de brief toegevoegd was met betrekking tot de felle kritiek van het ministerie van VROM op het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied.

Minister Cramer schrijft letterlijk:

“Met deze reactie hoop ik u voldoende uitgelegd te hebben dat ik de belangen die in het Nationaal Landschap “Heuvelland” in het geding kunnen zijn, van groot belang vind en dat ik deze belangen in lijn met de daarover gemaakte afspraken met de medeoverheden wens te borgen. In de brief met de rijksreactie op het nieuwe voorontwerp-bestemmingsplan buitengebied heb ik dat onder woorden gebracht”

“Overigens maakt het plan  waar u in uw brief over schrijft, nog geen deel uit van het voorgelegde bestemmingsplan, zodat ik het plan op dat punt niet concreet kan beoordelen.

De gemeente heeft bevestigd dat de plannen wat dat betreft nog in een heel vroeg stadium van ontwikkeling zijn. Wanneer de gemeentelijke plannen met betrekking tot een te realiseren sportcomplex concreet worden, zullen deze voor zover ze geprojecteerd worden in het Nationaal Landschap “Heuvelland” uiteraard dezelfde beoordeling moeten kunnen doorstaan. U zult begrijpen dat ik op die situatie niet vooruitlopen kan”

Medio augustus krantenartikel in Dagblad de Limburger: ‘Aangepast plan Partij binnen half jaar klaar’. Minister Cramer deelde ons medio juli mede dat de gemeente heeft bevestigd dat de plannen wat dat betreft in een heel vroeg stadium van ontwikkeling zijn.

Beste inwoners gemeente Gulpen-Wittem en beste lezers:

Onmogelijk dat praktisch binnen een maand tijd, en ook nog in een tijd waarin het landelijke als locale politieke zomerreces valt, een compleet nieuw aangepast plan Partij klaar is.

Hiermee hopen we dat het nu echt bewezen en duidelijk is dat het college wel degelijk bezig is met het achterhouden van informatie. Zelfs naar een minister toe durft het college keihard te liegen: dat is echt lef hebben !!

Minister Cramer en de ministeries van VROM en LNV volgen met argusogen de ontwikkelingen m.b.t. dit sportcomplex en de ontwikkeling met betrekking tot de omgang met ruimtelijke ordening binnen de gemeente. We zullen dan ook de minister en de beide ministeries spoedig inlichten over het onlangs gepresenteerde nieuwe plan door wethouder Verhoeven, het falende nieuwe accommodatiebeleid dat dit plan mede doet ondersteunen en  over het niet inlichten van de gemeenteraad door het college over de zeer felle kritiek van het ministerie van VROM over het ontwerp bestemmingsplan buitengebied.

Een aantal opmerkelijke en zeer verontrustende zaken uit de brief van VROM aan de gemeente:

–          Agrarische belangen staan voorop bij de gemeente.

–          Geen toets aan rijksbeleid, alleen aandacht aan gemeentelijk en provinciaal beleid.

–          Nieuwe mogelijkheden in het bestemmingsplan die geboden moeten worden aan o.a. wonen, verkeer, landbouw, bedrijven, sport en recreatie, worden niet beoordeeld m.b.t. verenigbaarheid “Nationaal Landschap Heuvelland”

–          Nieuwe mogelijkheden dragen niet bij aan versterking en kernkwaliteiten van het gebied.

–          Nieuwbouw moet kwaliteitsimpuls voor omgeving zijn: borging hiervan is onvoldoende verzekerd.

–          Veel tegenstrijdigheden in onderdeel “cultuurhistorie” van bestemmingsplan.

–          Een integrale visie op de omgang met ruimte ontbreekt.

Gemeente kiest niet voor een stimulerende visie t.a.v. Nationaal Landschap, beschermde gezichten en het Belvedère beleid

Wethouder Bormans, dit is diep triest dat u dit laat gebeuren in onze prachtige gemeente. Heel veel wethouders binnen Nederland met Ruimtelijke Ordening binnen hun portefeuille, zouden het een uitdaging en eer vinden om van één van Nederland mooiste gemeente, wethouder te mogen zijn en met trots een taak te mogen vervullen die is gericht op een behoudende en positief stimulerende omgang met ruimtelijke ordening, natuur en landschap binnen de gemeente in het “5-sterren landschap”

Bestuur en leden Stichting Natuur en landschap Gulpen-Wittem