Fractie Franssen is geen voorstander van een te realiseren brug bij Engwegen / Stokhem. Maar ook de bewoners, Provinciale Staten en GroenLinks zijn felle tegenstander.

In 2004 was het college van de gemeente Valkenburg a/d Geul al voornemens een brug te plaatsen, van dit plan werd echter afgezien nadat de bewoners bezwaar hadden gemaakt. Nu in 2008 wil het college van Gulpen-Wittem op dezelfde locatie een brug realiseren.

Wij zijn geen voorstander van de Geulbrug omdat hiermee het leefklimaat van plant, dier en mens aangetast zal worden in een toch al zeer kwetsbaar natura-2000 gebied.

Samen met de bewoners van Stokhem, Etenaken, Engewegen en de Keutenberg hebben wij ons ingezet om de plannen stop te zetten. Daarbij hebben de bewoners overleg gepleegd met verantwoordelijk wethouder Bormans (CDA), die geen bezwaren zag in de realisatie van de brug, maar meteen al aangaf geen standpunt te hebben ingenomen.

Om de plannen een halt toe te roepen hebben de buurtbewoners samen met de andere tegenstanders een alternatief geboden, dat ook onze fractie ondersteunt.

Het is een alternatief om het wandelpad vanaf Schoonbron door te trekken. Hierdoor wordt de natuur minder aangetast en hebben de bewoners geen last van de gevreesde overlast. Ook Staatsbosbeheer is bezig met de kwestie. Zij hebben geen formeel standpunt ingenomen maar hebben wel hun bedenkingen bij de realisatie van de brug en de noodzaak hiervan. Staatsbosbeheer is in overleg met het Waterschap en de gemeenten Valkenburg a/d Geul en Gulpen – Wittem om beleidsmatig te toetsen of de brug aansluit bij de behoeften en doelen van alle betrokkenen in dit kwetsbare gebied. Staatsbosbeheer ziet voordelen in het alternatief omdat het de natuur minder belast en het plan makkelijk te realiseren is.

Wij zijn zeker niet tegen de toegankelijkheid van dit natuurreservaat voor bezoekers maar we zijn wel van mening dat het gebied met enige terughoudendheid toegankelijk dient te zijn. Op deze wijze kunnen èn bezoekers èn bewoners, ook in de toekomst, blijvend genieten van en leven in dit gebied.

Op 12 december 2008 heeft het college van Gulpen-Wittem besloten af te zien van de realisatie van de Geulbrug bij Engwegen / Stokhem. Iedereen haalt opgelucht adem bij dit wijs besluit. Reden van het college van Burgemeester en wethouders was dat de kosten te hoog zouden zijn.

Fractie Franssen is blij dat het College dit verstandige besluit heeft genomen en dat er geen verdere procedures nodig waren om het College te overtuigen van de argumenten van de bewoners.