Hieronder presenteren wij onze algemene beschouwingen op de vierde en laatste begroting van deze coalitieperiode. Wij willen op de eerste plaats het college, maar vooral de ambtelijke organisatie een groot compliment maken voor het product wat voor ons ligt. Een goede en duidelijke begroting. Bovenal een begroting waarin wij de lijn die door deze coalitie is ingezet, terugzien. Dat maakt dat wij trots zijn en met een goed gevoel op deze coalitieperiode terugkijken. Wij hebben er voor gekozen om onze algemene beschouwingen kort te houden. Dit doen wij omdat wij geen ellenlange verhalen willen afsteken, maar kort en kernachtig onze boodschap willen neerzetten. Tegelijkertijd maken wij ook een uitstapje naar ons partijprogramma 2014 – 2018 “Gulpen-Wittem, daar ben ik thuis!” ten einde te bezien of door ons gestelde partijdoelen op punten zijn gerealiseerd.

Bestuur en ondersteuning
KCC
Sinds het begin van deze coalitieperiode is het Klant Contact Centrum een aandachtspunt voor ons. Wij zijn blij met de stappen die gezet zijn, maar tegelijkertijd zien wij nog ruimte voor optimalisering in de toekomst. Een goede en open ontvangst aan de balie, telefoon of via Internet is en blijft voor onze fractie een aandachtspunt. Burgers hebben recht op een prettig en open contact. De nieuwe website van de gemeente blijft ook een belangrijk item om te realiseren en kan een bijdrage aan open digitaal ontvangst realiseren, wij zijn dan ook zeer benieuwd hoe dit uit gaat zien. In dit verband noemen wij nogmaals onze drang naar administratieve lastenvermindering voor burgers, verenigingen en bedrijven. Ook hier zijn stappen gezet, maar wij blijven streven naar een voortdurend en continu proces om dit te realiseren.

AVG
In het kader van bestuur en ondersteuning vragen wij ook aandacht voor de privacy ontwikkelingen, specifiek de introductie de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de WBP per 25 mei 2018 en ervaringen uit de markt leren dat bedrijven en instellingen moeite hebben om aantoonbaar AVG compliant te zijn. De introductie van deze wet vraagt inspanningen en wij vragen dan ook nadrukkelijk aandacht hiervoor.

Samenwerking
Op het gebied van regionale samenwerking zijn wij blij met de stappen die afgelopen jaar zijn gezet in het kader van de lijn-50 samenwerking. De gekozen aanpak draagt ons inziens bij aan een eigen identiteit, maar tegelijkertijd kunnen wij in samenwerking met onze twee buren stappen zetten. Deze aanpak strookt met de uitgangspunten zoals wij die in ons partijprogramma hebben gepresenteerd.
Wij zijn ook blij om te zien dat de nieuwe regering ons meer controle wil geven over gemeenschappelijke regelingen en dat wij daarmee onze controlerende taak beter kunnen invullen.

Zelfsturing
Recentelijk hebben wij in deze raad een aantal wijzigingen vastgesteld die moeten bijdragen aan het succesvol verder ontwikkelen van zelfsturing in onze gemeente. Wij hebben recentelijk deelgenomen aan de bijeenkomst in Partij en zijn blij om te zien welk enthousiasme er is om met zelfsturing aan de slag te gaan. Wij hopen dat wij met deze koers verder kunnen gaan en de zelfsturinginitiatieven op nog bredere basis kunnen vormgeven.
Uiteraard zijn wij ook blij dat stappen gezet gaan worden om in Partij het recent aangekochte pand te slopen en daar een parkeervoorziening te realiseren. Samen met het CDA willen echter aan het college vragen om te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat dit te combineren met een reconstructie van de s-bocht in Partij. Hiervoor dienen wij dan ook een motie in.
Vanuit Wahlwiller zijn signalen ontvangen dat op het sportveldje in Wahlwiller recent jeugd bij elkaar komt, maar dat daar behoefte is aan aantal doelpalen. Wij weten dat er een aantal doelpalen in opslag zijn bij de gemeente, tevens weten wij ook dat de parkeervoorziening aldaar een nieuwe toplaag kan gebruiken. Voor beide zaken dienen wij samen met het CDA een motie in.
Veiligheid
Inwoners van Gulpen-Wittem moeten zich niet alleen veilig voelen, maar vooral ook veilig zijn. Deze boodschap blijven wij herhalen. Het tot uitvoering brengen van het integraal veiligheidsplan langs de lijnen van de PDCA cyclus in 2018 stemt ons gerust. Wij vragen wel voortdurende aandacht voor de goede contacten met de politie en om tijdig eventuele knelpunten op het gebied van veiligheid met hen te bespreken. Het blijft voor ons van belang dat ondanks een landelijke politie maar ook regionale brandweerdienst, de aanspreekbaarheid en bereikbaarheid van en naar deze diensten klein is.

Verkeer, vervoer en waterstaat
Infrastructuur
Ondanks vele discussies zijn wij blij met de investeringen die gedaan zijn in de infrastructuur. Ook zijn wij blij dat wij gezamenlijk in deze raad een keuze hebben kunnen maken voor een variant bij de herinrichting van de Wittemer Allee die brede steun geniet. Hiermee kunnen wij eindelijk een vrij liggend fietspad aldaar gaan realiseren. Voorts blijven wij aandacht vragen voor het veilig maken van school-thuis-routes en bij herinrichting van wegen het beter toegankelijk maken van bushaltes. Wij vragen daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor een veilige fietsroute van de kinderen van Nijswiller-en Wahlwiller naar de nieuwe basisschool in Mechelen en de kinderen uit Reijmerstok richting Gulpen. Het stemt ons gerust dat wij in 2018 ook het laatste stukje van de school-thuis-routes kunnen realiseren.
Voor wat betreft het parkeren hebben wij de evaluatie van de kern Gulpen achter de rug, maar dat wil niet zeggen dat parkeren daarmee voor ons afgelopen is. Samen met het CDA dienen wij een motie in die onderzoek moet doen naar het parkeren in de kernen Eys en Mechelen, beide kernen waar volgens ons ook dringend behoefte is aan duidelijkheid en herziening.
Openbaar vervoer
Wij zijn al jaren mede pleitbezorger van de toeristenpas en in de vorige algemene beschouwingen hebben wij aandacht gevraagd voor de rol van Arriva hierin. Wij zijn dan ook blij te lezen dat Arriva de OV ToerPas voortzet in aangepaste vorm. Wij blijven wel aandacht vragen voor het bereikbaar houden van de kleine kernen en gehuchten in de busverbindingen. Te vaak hebben wij het afgelopen jaar hierover klachten ontvangen en zien wij dat inwoners in de knel komen om dat de bus hun niet naar hun bestemming of naar huis kan brengen. Wij verzoeken u daarom om samen met de inwoners met Arriva in gesprek te gaan en alternatieven te ontwikkelen

Pilot snel Internet
Een ander speerpunt van onze fractie is de ontsluiting van het heuvelland op Snel Internet. De signalen hiervoor worden steeds gunstiger en wij vernemen dan ook graag of en wanneer wij de pilot die is aangekondigd kunnen gaan realiseren. Tevens vragen wij aandacht voor de mogelijkheden om gebruik te maken van Europese subsidies voor een pilot aangaande draadloos Internet in Gulpen, samen met onze coalitiepartner het CDA dienen wij hiervoor een motie in.

Roodborn
Recentelijk heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Eys over de ontwikkelingen in het gebied Roodborn, een ontwikkeling die samen met WML is ingestoken. Wij zijn enthousiast hierover geworden en zijn verheugd om hier vaart achter te zetten Wij vragen samen met het CDA dan ook in een motie om deze ontwikkelingen in 2018 verder vorm te gaan geven.

Economie
In ons partijprogramma kunt u lezen dat wij aandacht vragen voor de vitalisering van kern Gulpen als centrumfunctie. De doorontwikkeling van alle centrumplannen zijn voor ons dan ook een groot speerpunt. In dit kader zijn wij dan ook blij dat stappen zijn gezet om de toeristenkerk gereed te maken als gemeenschapsvroorziening conform het accommodatiebeleid en dat wij klaar zijn voor volgende fase van het centrumplan Gulpen.
ALP
In de begroting lezen wij dat de stichting ALP tegemoet is gekomen aan de gestelde kritiekpunten uit de zienswijze. Tevens hebben wij gelezen dat het de bedoeling is om dit plan in februari in deze raad te behandelen. Wij zijn altijd positief kritisch geweest en zijn dan ook benieuwd naar de finale behandeling van dit project in februari. Wij hopen in ieder geval dat wij hiermee de gemeenschapsvoorziening voor de kern Nijswiller kunnen behouden!

Onderwijs
Op onderwijsgebied hebben wij in de afgelopen vier jaar niet stil gezeten. De uni-locatie van het Sophianum, een nieuwe basisschool in Mechelen, maar helaas ook sluitingen van basisscholen Ingrijpende ontwikkelingen, soms leuk en soms ook minder leuk. Desalniettemin denken wij dat met de gemaakte keuzes wij een duurzame keuze hebben gemaakt voor het behoud van goed onderwijs in onze gemeente en een doorlopende lijn voor de ontwikkeling van onze kinderen
Sport, Cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie zijn voor ons belangrijke voorwaarden voor een goed leefklimaat en gezonde mensen en daarmee ook tevreden inwoners. Behoud van cultuur en sport zijn voor ons van essentieel belang en wij zijn blij om te horen dat hier positieve reacties op komen uit onze gemeente!

Sociaal domein
Toen wij in de vorige raadsperiode begonnen de met 3 decentralisaties hadden wij geen idee hoe dit voor ons ging uitpakken, inmiddels zijn we al min of meer ervaren. Desondanks staan er nog steeds ontwikkelingen op stapel en is het sociaal domein nog volop in transformatie.. Tevens blijven wij ook aandacht vragen voor onze mantelzorgers en jonge mantelzorgers. Deze groep mensen verdient bijzondere aandacht, gelet op hun belangrijke taak als informele zorgverlener. Daarnaast wensen wij de halfjaarlijkse themasessies over het sociaal domein voor te zetten, zodat wij samen met het ambtelijk apparaat het sociaal domein kunnen blijven verbeteren.

Volksgezondheid en milieu
Wij zijn benieuwd naar hoe onze bewoners omgaan met de scheiding van afvalstromen en de nieuwe methodiek waarbij de vervuiler betaald. Eerder dit jaar hebben wij unaniem besloten om een nieuw afvalbeleid in te voeren en inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden. Daarmee sluiten wij aan op het landelijk beleid om een essentiële bijdrage te leveren aan een beter milieu. Met het nieuwe afvalbeleid willen wij het afvalniveau per inwoner verlagen en daarmee sluiten wij aan op het landelijk beleid. Inwoners die hun afval (beter) scheiden hebben daarvan ook financieel voordeel. Daarbij kiezen wij bewust niet voor een tarief gebaseerd op gewicht, zodat inwoners niet benadeeld worden als iemand anders hun afvalcontainer vult.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Op dit beleidsterrein kunnen wij kort zijn. Wij zijn blij met het initiatief van de jongeren in onze gemeente om de voor hun gevraagde essentiële ontwikkelingen op de lokale woningmarkt mogelijk te maken. Het verheugt ons dat ook projectontwikkelaars, investeerders en de provincie Limburg actief willen meedenken- en meewerken aan dit initiatief. In ons partijprogramma hebben wij opgenomen dat wij meer rekening moeten houden met de wensen van jongeren en dit gezamenlijk initiatief is hiervan een prima voorbeeld. Ook moeten wij kijken in hoeverre wij in de huidige visie kunnen voldoen aan de wens van de nieuwe regering om middel dure huurwoningen te realiseren, dit door bijvoorbeeld het aanbod te vergroten, op prijs te sturen of meer sociale huurwoningen verkopen.
Tegelijkertijd vormt ook de structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-Limburg een zorgpunt. Wij stellen ons hierbij de vraag of wij de ontwikkeling in onze gemeente niet te veel indammen. Daarbij kijken wij ook vooruit op de volgende structuurvisie ‘leisure Zuid-Limburg’, die onze toeristische gemeente in de hartslagaders zal gaan raken.

Financiën
Over de financiële paragraaf zijn wij kort, wij zijn blij met de sluitende meerjarenbegroting ondanks de negatieve impact van de septembercirculaire. Tegelijkertijd zijn wij hoopvol dat de nieuwe regering hierbij ons te hulp zal schieten, het regeerakkoord zegt bijvoorbeeld dat in gezamenlijke afspraken met gemeentes en provincies er meer aandacht moet komen voor krimpregios en hiervoor programmatische taken moeten worden gemaakt en dat er ook extra geld ter beschikking komt voor de uitvulling van deze taken.

Tot slot
Wij zijn, zoals ook in het begin gesteld, hoopvol voor de toekomst. Deze begroting is duidelijk en helder en geeft invulling aan onze ambities. Wij wensen het college dan ook veel succes en wijsheid bij de verdere plannen en realisatie daarvan. Ik dank u voor uw aandacht.

Onze moties:

M1 motie CDA en Franssen – Roodborn
M2 motie CDA en Franssen – Ontwikkelingen Partij
M3 motie CDA en Franssen – Parkeren Eys & Mechelen
M6 motie CDA en Franssen – WiFi centrum Gulpen