Reeds geruime tijd geleden (2012) hebben er wegwerkzaamheden aan de Hilleshagerweg in Mechelen plaatsgevonden. Het uitgangspunt van deze wegwerkzaamheden was het verbeteren van het wegdek en het opnieuw, ongewijzigd aanbrengen van de parkeervakken binnen de bebouwde kom. Na deze reconstructie zijn er door een aantal weggebruikers diverse zaken rondom deze wegwerkzaamheden met de gemeente besproken (op 22 mei 2012 en in een later gesprek, waarbij ook Veolia Transport Limburg aanwezig was). Ondergetekenden zijn ook, op uitnodiging van deze weggebruikers, bij een van deze gesprekken aanwezig geweest en hebben benadrukt dat deze wijzigingen alleen konden plaatsvinden in goed overleg met de bewoners van de Hilleshagerweg, waarbij zij mee konden spreken over de te wijzigen situatie. Na deze bespreking heeft het College besloten om enkele parkeervakken te laten vervallen in verband met het creëren van een passeerstrook, waarbij wij (de fracties Franssen en CDA) in de veronderstelling zijn geweest, dat er overleg met de bewoners heeft plaatsgevonden.

In onze eerdere correspondentie per e-mail (10 december 2013) geeft u aan dat het opnieuw aanbrengen van de parkeervakken en het laten vervallen van enkele vakken, heeft plaatsgevonden in overleg met omwonenden en er daarbij rekening is gehouden met de verkeersveiligheid, de bushalte alsmede de verkeersdoorstroming en de parkeerdruk.

Vervolgens geeft u zelf aan dat tijdens het aanbrengen van de vakken u signalen bereikten dat omwonenden hiervan niet op de hoogte waren. Dit betekent dat er dus ook geen overleg met deze omwonenden heeft plaatsgevonden. Dit in tegenstelling tot ons eerdere verzoek om dit voorafgaand aan de werkzaamheden te laten plaatsvinden. Deze omwonenden zijn vervolgens wel nog op de hoogte gesteld, maar werden daarmee voor een voldongen feit geplaatst, waardoor hun inbreng niet is meegenomen in de besluitvorming. Na het laten vervallen van diverse parkeervakken en het vervolgens nogmaals laten vervallen van twee parkeervakken, is er veel onrust bij de bewoners van de Hilleshagerweg ontstaan. Dit komt een prettig woongenot niet ten goede. Tevens ontstaat er krapte met betrekking tot de parkeervakken, doordat niet alle bewoners alsmede bezoekers hun auto kunnen parkeren op eigen terrein of de openbare weg, tenzij zij gebruik mogen maken van particuliere terreinen. Tot slot is wel de verkeersdoorstroming verbeterd, maar is daarmee ook de passeersnelheid van autoverkeer toegenomen.

Naar aanleiding van deze nieuw situatie, hebben wij het college schriftelijk vragen gesteld over deze situatie (zie bijlage) en verzoeken wij het College  nogmaals om met de bewoners van de Hilleshagerweg in overleg te treden, om tot een passende oplossing voor deze parkeer- en verkeerssituatie te komen.

Klik hier voor de brief:

artikel 37 vragen