In oktober 2013 hebben wij samen met het CDA vragen gesteld over de toekomst van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van en binnen Gulpen-Wittem. Het College heeft onze vragen inmiddels beantwoord en tevens een reactie opgesteld aan de provincie Limburg. Uit de beantwoording blijkt dat er nog geen afzonderlijk overleg tussen gemeente en provincie heeft plaatsgevonden en dat details pas na de gunning duidelijk worden. Als Fractie Franssen zien wij uit naar de bijeenkomst die in januari 2014 wordt gehouden met de regio-gemeenten om de nota van uitgangspunten te bespreken. Het mag duidelijk zijn dat maatwerkoplossingen noodzakelijk zijn om onze gemeente goed bereikbaar te houden met het openbaar vervoer. Daarnaast blijven wij ons inzetten voor een goede verbinding met Maasticht-Aken en Heerlen, waarbij het busstation in Gulpen als knooppunt blijft fungeren. Daar waar volgens de provincie en het college de reiziger centraal staat, volgens het vraaggericht openbaar vervoer, vinden wij het ook van belang dat doelgroepenvervoer (de huidige regiotaxi) goed gewaarborgd wordt. Hiervoor zullen op korte termijn stappen moeten worden gezet.

Tot slot gaat het College onze eigen, specifieke voorstellen inbrengen bij de provincie Limburg. Het betreft hierbij met name:

– Werken met arrangementen voor toeristen;
– Betaalbaarheid van het openbaar vervoer, voor eigen inwoners;
– Verminderen van het autogebruik, door openbaar vervoer te stimuleren.

De volledige beantwoording alsmede de Raadsinformatiebrief kunt u hier downloaden:

Beanwoording Artikel37 vragen Openbaar VervoerBeantwoording artikel 37-vragen Nota Openbaar Vervoer.

Raadsinformatiebrief nota openbaar vervoer

Raadsinformatiebrief Nota Openbaar Vervoer.