Gisterenavond is de gemeentebegroting 2014 door de Fractie Franssen, CDA en Brants vastgesteld. Een sluitende begroting met tal van maatregelen om de werkgelegenheid en economie op lokaal/regionaal niveau te ondersteunen. Daarnaast blikken wij tevreden terug op de afgelopen jaren, er zijn grote investeringen gedaan, waarvan de resultaten nu duidelijk zichtbaar zijn geworden. Als Fractie Franssen zetten wij samen met onze coalitiepartner en vaak met steun van de andere partijen voor 2014 in op:

Extra groei van de werkgelegenheid voor 45+, Wajong en werkloosheid breed, middels Podium 24. Een verbond van regionale samenwerking met de provincie Limburg. Hiervoor trekken wij in totaal 100.000 Euro uit.

Wij stemmen in met de ontwikkeling van Limburg Economic Development, maar willen voor 2016 een keiharde evaluatie zien over de gebiedseffecten, alvorens de resterende middelen (jaarlijks 90.000 Euro) worden uitgekeerd om onze economie en werkgelegenheid structureel te versterken.

Lokale en regionale ondernemers gaan voor, bij gemeentelijke werkzaamheden. Hiervoor hebben wij samen met het CDA en Brants een motie ingediend. Werkzaamheden tot 25.000 Euro en leveringen tot 15.000 Euro worden los van elkaar gezien en kunnen zonder aanbestedingen aan ondernemers binnen onze gemeente worden gegund. Zo willen wij de regionale economie versterken en onze ondernemers de kans bieden om ook mee te dingen bij gemeentelijke werkzaamheden.

 

Samen met GroenLinks en CDA willen wij de ambities van het klimaatbeleidsplan waarmaken. Hiervoor zetten wij in 2014 90.000 Euro in voor het versterken van duurzaamheidsmaatregelen bij gemeenschapsvoorzieningen en sportaccommodaties. Daarnaast komt er een project om eigen woningbezitters bewust te maken van de mogelijkheden en de voordelen die investeren in duurzame energie hebben. Daarnaast wordt er hiervoor intern personele capaciteit voor ter beschikking gesteld.

Voor wat betreft de leegstaande gebouwen willen wij dat er werk wordt gemaakt van het leegstandsbeleid en de suggesties die tijdens de algemene beschouwingen zijn gedaan hierin worden meegenomen en voorts aan te sluiten bij de provinciale plannen. Verder hebben raadsbreed een motie ingediend om de 7000 Euro die wij van Rijkswege hebben ontvangen voor armoede bestrijding rechtstreeks aan de uitkeringsgerechtigden met kerst wordt uitgekeerd.

Ook investeren wij in de reconstructie van de Geularm tussen Wittem, Wijlre en Gulpen. Met een verhoudingsgewijs kleine bijdrage en grote cofinanciering kan dit project worden gerealiseerd. Een verbetering voor natuur, infrastructuur en projectmatige werkgelegenheid. Wij reserveren nu dan ook nog geen 500.000 Euro voor het opvangen van mogelijke risico’s bij de decentralisaties. Wij lopen hiermee te veel op de muziek vooruit. Dit omdat niet eens duidelijk is welke taken er nu precies op ons af zullen komen. Wij stellen voor begin 2014 deze ontwikkelingen mee te nemen bij de financieringsvoorstellen van het College.

Daarnaast hebben wij de afgelopen week een sterke lobby naar de Provinciale Staten opgezet om opnieuw aandacht te vragen voor de aanleg van snel internet. (de brief kunt u hieronder downloaden). Op vrijdag 8 november wordt in de Provinciale Staten een motie ingediend om door middel van een pilot ook plattelandsgemeenten van snel internet te voorzien.

Tot slot zullen wij naar 2014 toe met GroenLinks en het CDA een voorstel uitwerken voor de problematiek met de energievoorziening in het buitengebied.

Hieronder kunt u nogmaals onze Algemene Beschouwingen (1e termijn) en reactie in de tweede termijn downloaden. De amendementen en moties zijn via www.gulpen-wittem.nl te raadplegen.