Op vrijdag 10 maart is een gloednieuwe fietsverbinding die het Heuvelland en Parkstad op een veilige en aantrekkelijke manier met elkaar verbindt officieel geopend. Vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen waaronder de gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem, Heerlen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg kwamen bijeen in Voerendaal en Wijlre om de opening te verrichten. Gedurende het programma werd er naar tevredenheid teruggeblikt op het project en de onderlinge samenwerking die de realisatie ervan mogelijk heeft gemaakt.

Er is sinds de start in september 2021 veel gebeurd. Eerst is er een vrij liggend tweebaans fietspad aangelegd tussen Ubachsberg en Heerlen, parallel aan de Daelsweg. Vervolgens is het fietspad doorgetrokken van Ubachsberg naar Wijlre via de Vrakelbergerweg en Vijfbunderweg (ook wel Ruilverkavelingsweg genoemd). Deze nieuwe fietsroute is in totaal 7 kilometer lang en stelt de gebruikers ervan, waaronder veel schoolgaande jongeren, in staat om zich op een verkeersveilige manier door het mooie Heuvelland te verplaatsen. Naast het aanleggen van deze fietsverbinding zijn er ook maatregelen getroffen in het gebied langs de fietsverbinding om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan.

Méér dan een veilig fietspad
Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid is het stimuleren van fietsgebruik een belangrijk doel van dit project. Meer fietsbewegingen zorgen namelijk voor minder CO2-uitstoot en dat is beter voor het milieu. Veilige fietsverbindingen bevorderen het fietsgebruik. Een bijkomend effect is dat het toerisme en recreatie in de regio een kwaliteitsimpuls krijgt. Er is bij Mondriaan Zorggroep in Welten een zogeheten natuurtransferium aangelegd waar automobilisten hun auto kunnen parkeren om vervolgens per fiets of te voet het fietspad en de omgeving te verkennen. Een tweede natuurtransferium is aangelegd achter Ubachsberg bij Mingersborg. Het fietspad sluit ook daar op aan. Het aanleggen van deze twee natuurtransferia gebeurt in het kader van IBA Parkstad en passen goed bij de nieuwe infrastructuur die in deze regio wenselijk is.

Extra buffers om regenwater op te vangen
Waterschap Limburg heeft maatregelen toegepast langs de fietsverbinding om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. Naast de 3 bestaande regenwaterbuffers (met een capaciteit van 24.000 m3) zijn er 2 extra regenwaterbuffers aangelegd waarmee de buffercapaciteit met 20.000 m3 wordt vergroot. In deze buffers wordt onder andere het water opgevangen dat door de toename van verharding (betonnen fietspad en wegverbreding) niet meer in de bodem kan infiltreren. Door het toepassen van deze maatregelen te combineren met het realiseren van de nieuwe fietsverbinding wordt de omgeving niet meermaals belast. De goede en sterke samenwerking resulteert in een veilige fietsverbinding en meer waterveiligheid voor iedereen.

Monument voor 3 overleden militairen
Heemkundevereniging Voerendaal publiceerde naar aanleiding van 75 jaar bevrijding een boek (Oorlog en bevrijding in Ubachsberg en omgeving) over het leven van 3 militairen die sneuvelden tijdens de oorlog. Op initiatief van de heemkundevereniging is er een monument geplaatst aan het begin van de Ruilverkavelingsweg om deze slachtoffers te eren voor het feit dat zij hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Aanvankelijk was gepland om het monument ter plekke te onthullen. Vanwege de slechte weersomstandigheden is er gedurende het programma op 10 maart anderzijds aandacht geschonken aan dit eervolle initiatief en het monument.