De raadsvergadering van 2 juni 2022 had een forse agenda, in dit artikel nemen wij u kort mee door de acht agendapunten.

  • Op de agenda stond een hamerstuk, in de commissie was besloten dat dit stuk zonder verdere bespreking behandeld kon worden door de raad. Het betrof de mandaatregeling griffie unaniem aangenomen.
  • Het Burgerparticipatie beleid kwam als eerst bespreekstuk aan de orde. Het participatiebeleid sluit aan bij onze verwachtingen. Het streven naar eenduidige participatie is goed weergegeven in het beleid, deelnemers aan een participatiebeleid moeten vooraf weten waar ze aan beginnen, maar ook voor onze eigen organisaties word het doel duidelijker. Dit omschrijft de essentiële kaderstellende rol van dit beleid. Ook maatwerk is onderlijnt in dit document, hier zijn wij blij mee, want in een kleinschalige gemeente zoals onze is en blijft maatwerk van groots belang. Unaniem aangenomen.
  • Naar onze mening is de verordening huisvesting onderwijs Gulpen-Wittem vooral een voortzetting van het gedachtegoed van de vorige verordening. Er is rekening gehouden met de nodige veranderingen sinds 2000, het jaar van ingang van de vorige verordening, de nodige actualisatie is verricht. Het genoegelijk te lezen dat de in onze gemeente actieve schoolbesturen zich kunnen vinden in de voorliggende verordening. Unaniem aangenomen.
  • Wij waren het meteen eens met het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid. Op dit beleid hebben wij geen verdere opmerkingen, gezien de noodzaak van dit beleid.
  • Op de agenda stond ook een hamerstukken, in de commissie was besloten dat dit stuk zonder verdere bespreking behandeld kon worden door de raad. Het betrof de mandaatregeling griffie. Unaniem aangenomen.
  • Het meest besproken stuk was het plan Zicht op Thuis en de centrumregeling hier omtrent. Een Centrumregeling was bij dit plan noodzakelijk in onze optiek. Enkel door het aanbod van beschermd wonen te spreiden kunnen we de juiste voorzieningen handhaven. Met deze centrumregeling blijft er een kleine speelruimte voor vrije uitgaven voor onze gemeente, deze betreft 5% van de door het rijk verstrekte financiële middelen, Hierdoor kunnen we nog steeds kleinere projectjes zelf uitvoeren. Op dit moment liggen de uitvoerkosten van de centrumregeling op 3,9% van het totaalbedrag, Dit is een efficiëntie die niet gehaald kan worden zonder centrumregeling. Aangenomen.
  • Het aanvullend krediet van 1,1 miljoen is in onze optiek simpelweg noodzakelijk. De vele negatieve effecten op het prijskaartje lagen buiten onze machten, maar we hebben er toch mee te maken, dat merkt iedereen in de beurs. Met de staat waarin de weg momenteel verkeerd kunnen we het niet verkopen als dit project vertraging oploopt. Unaniem aangenomen.
  • Als laatste hebben we de financiële stukken van de gemeenschappelijke regelingen, na een wijziging van de zienswijze zijn ook deze stukken geaccordeerd. Unaniem aangenomen.

    Met vriendelijke groet, uw raadsleden: Diana Vluggen, Jo Nix, Piet Franssen en Quinn Quadvlieg.