Afgelopen woensdag bespraken we  een volgende stap in de herontwikkeling van het voormalig Sophianum in Nijswiller. Daar is een geruime tijd overheen gegaan. Fractie Franssen staat er nog altijd achter dat we destijds op de rem hebben getrapt bij de ontwikkelingen van ALP en de regie weer in eigen hand hebben genomen. Het nu voorliggend plan is een grote verbetering van het plan van ALP destijds én zeer zeker een beter plan dóór en vóór de inwoners van Nijswiller.

Een plan dat invulling geeft aan de gewenste ruimte voor ontmoeting en activiteiten in Nijswiller, ruimte om te wonen, te ondernemen en een mooie sociaal-maatschappelijke invulling. Het is daarmee een kernversterkend en toekomstgericht plan. Laten we daarom ook vooral de regie in eigen hand houden en niet op winstbejag gaan, maar vooral maatschappelijke waarde creëren.

Met het besluit dat we vanavond nemen gaan we een tussenfase in om het plan te concretiseren en de noodzakelijke partijen aan ons te verbinden. Dat brengt een zeker risico met zich mee, we weten immers de uitkomsten van deze fase nog niet. Toch hebben wij daar alle vertrouwen in. Het is dan ook goed dat het college zich samen met de betrokken in Nijswiller de tijd en ruimte wil nemen om de tijd van concretisering goed te benutten, zodat vervolgens gelijk kan worden doorgepakt.

Toch zien ook wij nog risico’s die weliswaar te overzien of oplosbaar zijn, maar die we toch willen benoemen. Enerzijds is dat het financiële risico dat wij als gemeente lopen als een van de partijen alsnog afhaakt of onvoldoende kapitaal bij elkaar krijgt om een stuk eigenaarschap over te nemen. We vragen daar aandacht voor om hier zorgvuldig mee om te gaan en waar mogelijk die risico’s voor de gemeente te beperken. We denken dan aan garantiestellingen van de betrokken partijen of mogelijk gedeeld eigenaarschap, waarbij geleidelijk aan het eigendom volledig wordt overgedragen.

Ook met de beoogde zorgpartijen zien we een financieel risico als het gaat om het bekostigen van de zorg. Met de aanstaande doordecentralisatie van een aantal nieuwe taken én het woonplaatsbeginsel kan dat ons al gemeente behoorlijk veel een zorggelden gaan kosten. We verzoeken dan ook om daar in een vroegtijdig stadium binnen de regio afspraken over te maken. Wat ons betreft nemen als gemeente verantwoordelijkheid en staan we open voor de beoogde zorginvulling, maar het moet niet zo zijn dat we dadelijk voor behoorlijke zorgkosten komen te staan die we niet gecompenseerd krijgen.

Het amendement van de fractie Van der Laan steunen wij niet, want daarmee vergroten we alleen maar de risico’s. Namelijk dat er opnieuw vertraging optreedt en de nu gecommitteerde partijen alsnog afhaken.

Alles overziend is Fractie Franssen er dan ook klaar voor om in dit plan met en voor Nijswiller de volgende fase in te gaan.