Op 8 juli bespraken we de Jaarstukken 2020. Een zeer bewogen jaar, een uniek jaar met Covid-19, een Coalitiewissel en enorme opgaven voor gemeenten. Ondanks dat het in alle opzichten een uniek jaar was spreken de jaarstukken uit dat we veel hebben kunnen realiseren, zij het aangepast of in een andere opzet. Sommige zaken zijn ook niet gelukt, daarvoor hebben we begrip. We mogen met z’n allen, maar in het bijzonder op iedereen die er een steentje aan heeft bijgedragen trots zijn op de resultaten in 2020. Fractie Franssen spreekt daar dan ook een chapeau voor uit.

 

Ineke van der Laan stelde voor om de vanwege Covid-19 niet bestede middelen aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie te schrappen. Hoewel wij eerder kritisch zijn geweest en nog steeds zijn over dit traject, konden we daar niet mee instemmen. Wij hebben eerder duidelijk gemaakt kritisch te staan ten opzichte van het OOT, maar ook om eerder genomen besluiten te respecteren. De uitleg dat vanwege Covid-19 de opgaven niet gerealiseerd konden worden zijn allerzins begrijpelijk. We vragen het College wel om goed te kijken welke uitgaven noodzakelijk zijn en zuinig aan te zijn met bestedingen, nu de financiën van de gemeente onder nog grotere druk komen te staan. Daar bovenop constateren wij wel dat nog steeds niet, ondanks herhaaldelijk aandringen er een strategische personeelsplanning is. Beide zaken afwegende stellen wij daarom voor om het budget wel toe te voegen aan de bestemmingsreserve, maar overwogen we om de besteding hiervan te bevriezen totdat de Raad zich heeft kunnen uitspraken over de stand van zaken van het OOT, inclusief de Strategische Personeels Planning. Het college heeft bij monde van de Burgemeester toegezegd dat we op korte termijn de strategische personeelsplanning ontvangen. Daar houden we het college aan.

 

Namens Fractie Franssen, Robbert Dautzenberg