Vanavond behandelden wij het Raadsvoorstel ‘Ontwikkelingsplan krediet herontwikkeling voormalig Sophianum Nijswiller’. Een voorstel met een tot dusver roemruchtig verleden gezien de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren.

Een voorstel welk tevens aansluit op de Raadsvergadering van 31-1-2019 waarbij het College de opdracht kreeg om op zoek te gaan naar een invulling van dit gebied en gebouw, nadat een ruime meerderheid van deze Raad de door ALP voorgestelde ontwikkelingen niet als wenselijke invulling zag.

Aansluitend daarop is een ontwikkelvisie opgesteld, waarbij naast een kwantitatieve invulling, nog meer de nadruk kwam te liggen op een kwalitatieve invulling. Voor Fractie Franssen als belangrijkste daarbij draagvlak bij de samenleving. Belangrijk daarbij waren vraagstukken op het gebied van buurtfuncties, woningbouw voor starters en sociale duurzaamheid. Een invulling die ook de goedkeuring van de samenleving draagt.

Wij zijn blij dat dit is opgepakt en er momenteel een ontwikkelvisie ligt welke ook aansluit bij de wensen en vragen vanuit de samenleving en met name de bewoners van Nijswiller.

Zoals al eerder aangehaald een casus met een verleden waarbij de Stichting Alp een hoofdrol vervulde. En niet te vergeten, nog steeds kan vervullen. Een bodemprocedure ligt nog op de loer. Wij vragen u dan ook om ook om eventuele risico’s tijdig in kaart te brengen en de Raad daarover te informeren indien deze zich daadwerkelijk voordoen.

Andere vragen die er spelen, zijn:

  • Welke rol ziet de Gemeente voor haar weggelegd in het voeren van de regie en waar nodig bijsturen;
  • Welke beheersvorm zien wij voor ogen. Blijft de Gemeente eigenaar van buurtfuncties en of woningen;
  • Hoe borgen wij dat de woningen gerealiseerd voor de meest urgente doelgroep, de starters.

Wij zijn blij dat de ontwikkelvisie is opgesteld en er nu overgegaan kan worden naar de uitwerking van een plan. Wij hebben begrepen dat voor de aanbesteding aan Urbanblue afgeweken kan worden van het aanbestedingsbeleid en een beroep kan worden gedaan op de hardheidsclausule.

Echter verzoeken wij het College wel om als advies mee te nemen dat er wellicht in een eerder stadium, voordat de opdracht wordt gegeven om een ontwikkelvisie op te stellen de Raad toestemming te vragen om met één partij in zee te gaan. Hierdoor wordt voorkomen dat een partij een aanvang maakt en er op een later moment overgestapt wordt als de Raad niet besluit om af te wijken van het aanbestedingsbeleid.

Concluderend is onze Fractie verheugd met de plannen, het draagvlak hiervoor in Nijswiller, de voortvarendheid waarmee er nu geacteerd wordt en gaan wij akkoord met het onderliggend voorstel om een krediet van euro 137.000,- beschikbaar te stellen.

 

Eric Magermans, Raadslid Fractie Franssen