Op 21 januari 2021 hebben wij deelgenomen aan de raadsconferentie Regionale Energie Strategie en duurzaamheid (hierna RES). Tijds deze raadsconferentie heeft u ons zorgvuldig geïnformeerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen met betrekking tot de RES en de impact hiervan voor Gulpen-Wittem.

Vervolgens hebben wij de mogelijkheid gehad om aan de hand van een aantal stellingen te reageren op potentiele zoeklocaties en energiebronnen. Fractie Fransen heeft de behoefte om naar aanleiding van de uitkomsten van deze stellingen een schriftelijke reactie toe te sturen. U heeft bij de afsluiting van de raadsconferentie aangegeven dat dit mogelijk is.

 

Fractie Franssen pleit nadrukkelijk om vast te houden aan scenario I en geen windturbines en grootschalige zonnepanelen-parken toe te staan in ons vijfsterren-landschap. Wij verkiezen in deze ons prachtig landschap boven windturbines.

Wij zien op dit moment voldoende alternatieven en eerste stappen die bijdragen aan de RES, waardoor het plaatsen van windmolens en grootschalige zonnepanelen-parken overbodig is. Fractie Franssen roept u nadrukkelijk nogmaals op om eerst te kiezen om volop in te zetten op het isoleren van woningen en panden en vervolgens/gelijktijdig in te zetten op het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven.

Dit past het beste bij de unieke kwaliteiten van ons landschap en geeft ook de ruimte om technologische ontwikkelingen af te wachten, waardoor ons kwetsbare landschap niet wordt verspild.

 

Wij verzoeken u ook om dit met de lijn-50 gemeenten op te pakken, nu wij in de media constateren dat met name het stedelijk gebied van Maastricht ervoor pleit om ‘hun windturbines’  in ons landschap te plaatsen.

Mocht u desalniettemin toch van mening zijn dat er ruimte zou moeten zijn voor windturbines of grote zonnepanelen-parken, dan verzoeken wij u om eerst een landschappelijke, ruimtelijke, gezondheids- en financiële impactanalyse uit te voeren en deze ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen.

Tot slot past het handhaven van dit scenario en deze werkwijze ook binnen in elk geval ons standpunt dat wij eerst de Omgevingsvisie willen vaststellen alvorens dermate ingrijpende besluiten te nemen, die onomkeerbaar zullen