De afgelopen dagen zijn wij door meerdere verontruste inwoners van Wijlre benaderd over u uw plannen voor een biomassacentrale in Wijlre. Tijdens de eerdere raadsconferentie waarin u dit plan aan de gemeenteraad presenteerde hebben wij reeds kritische signalen afgegeven.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een biomassacentrale geen duurzaam alternatief is op de lange termijn. Daarnaast zijn de kosten voor het onderzoek en aanleg ontzettend hoog, terwijl er meerdere goedkopere en duurzamere alternatieven voorhanden zijn.

Wij delen de zorgen van de inwoners van Wijlre over uw plannen met betrekking tot de Biomassacentrale en roepen u op deze plannen acuut in te trekken.

Dit mede naar aanleiding van de berichtgeving op 14 mei 2020 van de gemeente Valkenburg aan de Geul die hun plan heeft ingetrokken.

Wij willen u daarover daarnaast de volgende vragen stellen:

 1. Bent u het met ons eens dat het beter is om deze plannen te stoppen en over te gaan tot duurzame alternatieven?
 2. Bent u bekend met de verontruste signalen die de inwoners van Wijlre uiten?
 3. Deelt u de zorgen van die door de inwoenrs van Wijlre worden geuit?
 4. Welke stappen onderneemt u om in gesprek te gaan met de inwoners van Wijlre?
 5. Waarom heeft u de inwoners van Wijlre niet vooraf bij uw plannen betrokken?
 6. Heeft u begrip voor de vrees van de inwoners van Wijlre dat zij pas inspraak kunnen leveren als de plannen al beklonken zijn?
 7. Waarom heeft u in afwijking van het besluit van de gemeente Valkenburg a/d Geul het plan toch ingediend?
 8. Op welke termijn bent u voornemens om de inwoners van Wijlre actief bij de planvorming te betrekken?
 9. Staat u open voor de alternatieve oplossingen die de inwoners van Wijlre aandragen en kunnen deze voor u aanleiding zijn om het plan alsnog in te trekken?
 • Welke kosten heeft u reeds voor de plannen gemaakt?
 • Welke kosten zijn nog te verwachten en hoe verhoudt zich dit tot de aangevraagde subsidie?
 • Waarom volgt u niet het advies op van de stikstofcommissie (commissie Remkens) om te stoppen met het bijstoken van biomassa?
 • Welk onderzoek is gedaan naar de schadelijke uitstoot en hoe verhoudt zich dit tot de “ groene long” waar u als middengebied voor staat?

De beantwoording op bovenstaande vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie Franssen