Afgelopen donderdag behandelden wij de 1e financiële bijstelling van de gemeentebegroting 2020. Zoals ook al in de Auditcommissie naar voren kwam is het voor onze fractie maar de vraag hoe realistische deze financiële bijstelling is. Daar waar deze bijstelling normaliter gaat over de besluiten tot aan de begrotingsvaststelling is nu ook de decembercirculaire meegenomen, vanwege de gunstige financiële impact. Het is echter maar de vraag of deze impact daadwerkelijk gerealiseerd wordt, juist vanwege de fluctuaties in de Rijksuitgaven, zoals ook het college al aangeeft. Onze fractie is in elk geval van mening dat de bijstelling een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid geeft en dan hebben wij het nog niet over de gevolgen van het Coronavirus en het Organisatie Ontwikkel Traject. Het is afwachten of de eerste financiële tegenvallers niet bij de meicirculaire al gaan opduiken. Voorzichtigheid is geboden.

 

In September 2019 werd met de kleinst mogelijke meerderheid het Organisatie Ontwikkel Traject vastgesteld, echter zonder de financiële implicaties mee te nemen. Dit terwijl het College wel grote en onomkeerbare uitgaven is gaan doen. Nu vandaag wordt voorgesteld om ruim 3,5 miljoen euro aan de algemene reserve “tijdelijk” te onttrekken. Circa 255 euro per inwoner aan extra personeel. Gelet op alle onzekerheden is het maar de vraagt hoe tijdelijk deze gigantische onttrekking is en wat het OOT in deze omvang ons gaat brengen. Daar gaan wij vandaag niet dieper op in, maar wachten het rekenkameronderzoek af.

Ondanks dat er eigenlijk geen meerderheid voor deze kaalslag in onze gemeentebegroting is, fractie van der Laan steunt daarin namens de oppositie, stemde zij (nog steeds onder druk van Pro en Balans) toch in met een uitname van 50% van onze reserves. Onbegrijpelijk en volstrekt onlogisch!

Fractie Franssen is altijd helder geweest, besluiten met een dergelijke impact dienen als totaalvoorstel bij de begroting behandeld te worden. Dat is niet gebeurd. Daarnaast zijn wij het ook inhoudelijk nog steeds niet eens met het OOT en kunnen wij dan ook onmogelijk met de 1e financiële bijstelling van de begroting 2020 instemmen.