De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag op aandringen van de fracties Franssen, van der Laan en CDA unaniem ingestemd met een onafhankelijk onderzoek naar de handelswijze van het College bij de uitbreiding van de gemeentelijke organisatie met ruim 15 FTE (ook wel het Organisatie Ontwikkel Traject) genoemd.

Fractie Franssen heeft samen met het CDA juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het College handelt in strijdt met de wetgeving en gemeentelijke regelgeving. Daarnaast is de door het college gepresenteerde begrotingswijziging niet volledig en wordt het OOT pas in maart 2020 financieel in de begroting vertaald.

Ondanks herhaaldelijk aandringen op een zorgvuldig proces voor het OOT, constateren we opnieuw dat de financiële vertaling niet heeft plaatsgevonden. En dat terwijl al diverse ‘sleutelfuncties’ zijn benoemd.

Het college draait daarmee de Raad bewust een rad voor de ogen en ontneemt ons de mogelijkheid om de daadwerkelijke financiële situatie vast te stellen.

Het College heeft naar onze mening bewust,om geen bestuurlijke blamage op te lopen de financiële vertaling niet meegenomen bij: het raadsvoorstel, de begroting en nu deze begrotingswijziging? De actuele politieke situatie, de minimale raadsmeerderheid, maakt dat een meerderheid op dit moment, voor het OOT immers zeer onzeker was geweest. De fracties CDA (4), Franssen (3) van der Laan (1) hebben immers op dit moment de meerderheid om het OOT tegen te houden. De coalitie heeft echte willens en wetens het voorstel naar een raadsvergadering verschoven, waarbij op voorhand duidelijk was dat de Raad niet volledig aanwezig kon zijn. Fractie Franssen heeft altijd gepleit voor een integrale behandeling bij de begroting 2020.

Kijken wij ook nog specifiek naar het Sociaal Domein dan maken wij ons grote zorgen over de financiële beheersbaarheid en in hoeverre dit college het sociaal domein überhaupt nog in de hand heeft, bijvoorbeeld de Jeugdhulp en de overlopende posten daarvan. De groei in het sociaal domein, zowel bij Jeugd als de Wmo is fors en we weten dat onze “boekhouder” Maastricht de zaken nog steeds niet op orde heeft. Toch neemt u ook in deze slotwijziging opnieuw een groot risico en krijgen we een vertekend beeld te zien. De informatie die we bij het Sprekersplein en de brief van de Provincie ontvingen, nemen deze zorgen niet weg.