Mede gelet op de zeer ernstige ongelukken maar ook op de gevaarlijke situaties die zich dagelijks op de N598 de Hut-de Planck voordoen, dienen wij samen met het CDA en inmiddels ondersteund door de voltallige raad een motie indienen om de druk op de provincie op te voeren zodat eindelijk na bijna 15 jaar tot uitvoering van de plannen wordt overgegaan. Eenzelfde motie zal ook bij de gemeente Eijsden-Margraten worden behandeld.

 

Motie CDA en Fractie Franssen: Reconstructie 1e fase N598 De Hut-De Planck

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op donderdag 19 december 2019,

 

Constaterende dat:

  • uit een landelijk wegenonderzoek van RTL Nieuws uit 2018 blijkt dat de N598 de gevaarlijkste weg van Limburg is en op deze weg de kans op een ernstig ongeluk ruim drie keer hoger is dan gemiddeld;
  • er reeds meer dan 14 jaar gesproken wordt over de reconstructie van de N598 en de Provincie Limburg daartoe ook al concrete plannen heeft ontwikkeld;
  • de grondverwerving voor de reconstructie van de N598 voor wat betreft ‘fase 1’ reeds is afgerond en ook de Raad van State april 2018 groen licht heeft gegeven;
  • in de afgelopen jaren diverse meerdere zeer ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden.
  • de nutsbedrijven reeds voorbereidende werkzaamheden hebben uitgevoerd waardoor het veel te smalle dubbelzijdig fietspad nog gevaarlijker is geworden;
  • het wegdek op diverse plaatsen zodanig is verzakt dat 80 km per uur op delen van de weg niet meer verantwoord is;

verwegende dat:

  • de noodzaak van de reconstructie van de N598 vanwege verkeersveiligheid door eenieder wordt erkend;
  • de geloofwaardigheid van de overheid op het spel staat als de reconstructie niet op zeer korte termijn zal plaatsvinden;
  • tijdelijke “lapmiddelen” onvoldoende effect sorteren.

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Om samen met de gemeente Eijsden-Margraten op te trekken en op korte termijn in overleg te treden met de verantwoordelijk gedeputeerde van de Provincie Limburg met als doel om te komen tot een snelle realisatie van de 1e fase van de reconstructie van de Provincialeweg N598.