In de kern Gulpen stond rondom de voormalige leerlooierij een groot aantal arbeidershuisjes dat dit deel van de oude kern een bijzonder karakter gaf. Door de realisatie van de “Cour de Galoppe” is meer dan de helft van deze woningen verdwenen en resteren er nu nog een tiental in de Burggravenweg en Nieuwstraat. De monumentencommissie heeft 16 januari 2015 geadviseerd deze woningen als karakteristiek in het bestemmingsplan op te nemen. Mede op grond van het advies van de monumentencommissie heeft het college in de vergadering van 10 februari 2015 besloten met dit advies in te stemmen en bij eerstvolgende actualisering van het bestemmingsplan kern Gulpen, die voorzien was in 2018, de 2 bouwblokken in de Burggravenweg en Nieuwstraat als karakteristiek op te nemen.

Door de komst van de omgevingswet is het actualiseren van de bestemmingsplannen uitgesteld. Er heeft derhalve nog steeds geen wijziging van het bestemmingsplan plaatsgevonden, waardoor deze panden ook geen beschermde status hebben.

De woningvereniging had en heeft plannen om deze beeldbepalende panden te slopen en te vervangen door hoogbouw.

Dit was voor de Fractie Franssen en de fractie van het CDA reden om een motie voor de raadsvergadering van 31 mei 2018 in te dienen waarin het college verzocht werd om het bestemmingsplan kern Gulpen op korte termijn zodanig aan te passen dat deze woningen wel een beschermede status krijgen waarmee sloop wordt voorkomen.

Alhoewel de verantwoordelijk portefeuillehouder aangaf de motie te omarmen en er mee aan de slag gaat moeten wij constateren dat het college er niets mee gedaan heeft.

Helaas leverde het stellen van vragen aan het college ook niets op en daarom heeft het CDA en Fractie Franssen er voor gekozen om zelf met een initiatiefvoorstel te komen.

In het huidige bestemming plan geldt voor deze percelen de bestemming wonen. Er mogen niet meer woningen worden opgericht dan er nu zijn en er mag ten hoogste in 2 bouwlagen worden gebouwd. Het vervangen van de huidige woningen door nieuwbouw is dus onder het vigerend bestemmingsplan mogelijk.

Om deze panden te behouden is het noodzakelijk deze status te veranderen in het bestemmingsplan. Dat kan door de kwalificatie als karakteristiek panden in het bestemmingsplan op te nemen. Dit is echter op zich nog geen waarborg voor behoud. Daarvoor zullen expliciet in het bestemmingsplan voorschriften opgenomen moeten worden wat wel en niet met de bouwblokken mag gebeuren.

Het opstellen en de procedure tot vaststelling van een (wijziging van een) bestemmingsplan vergt enige tijd.

Door in de komende raadsvergadering een voorbereidingsbesluit te nemen wordt voorkomen dat in de tussentijds ongewenste handelingen zoals sloop plaatsvinden.
Dit voorbereidingsbesluit ‘werkt’ een jaar en binnen dat jaar moet het nieuwe bestemmingsplan formeel als ontwerp ter inzage worden gelegd.

Het initiatiefvoorstel “behoud karakteristieke panden Nieuwstraat-Burggraverweg” staat op de agenda van de raadsvergadering van aanstaande donderdag 24 oktober.
De vergadering begint om 19.30 uur.