Vandaag hebben wij het College van B&W verzocht om te stoppen met het alternatieve tracé van de trambaanfietsroute. Wij concluderen dat het project om de originele route tot een beleving te maken is mislukt.

Het project trambaanfietsroute dat enkele jaren geleden is opgestart had als doel om een prachtige, historische fietsroute te realiseren van Maastricht naar Aken over het voormalig trambaan tracé en daarbij aansluitend op de Vehnbahn route. Het project startte destijds met groot enthousiasme en de originele route werd in onze gemeente positief ontvangen.

Het doel van Gulpen-Wittem met het originele tracé was om naast het historisch besef ook het toerisme en de economie te stimuleren door middel van een mooie fietsroute langs de lokale horeca.

De afgelopen jaren hebben er tal van wijzigingen in de originele route plaatsgevonden, na zienswijzen uit Vaals en Eijsden-Margraten. Uiteindelijk is om tegemoet te komen aan deze bezwaren ook het tracé in Gulpen-Wittem aangepast.

Wat nu resteert is volgens ons niet meer dan een normale fietsroute, maar dan met de volgende kanttekeningen:

  • –  er is geen sprake meer van een bijzondere historische route (de trambaan)
  • –  er is geen meerwaarde meer voor toerisme en economie
  • –  er is nog steeds geen draagvlak in Vaals
  • –  er is vrijwel geen draagvlak meer in Gulpen-Wittem en voor het aangepaste tracé nemen in Gulpen-Wittem juist de bezwaren toe.

De ontwikkelingen van de stuurgroep, waarin uw college deelnemer is hebben wij de afgelopen weken met belangstelling gevolgd. Ondertussen hebben wij ook kennisgenomen van de zienswijzen en gespreken gevoerd met inwoners en ondernemers uit Gulpen-Wittem die zich terecht zorgen maken over de gang van zaken en met name de uitkomsten van het proces.

We kunnen terecht concluderen dat er geen sprake meer is van een historische trambaanroute zoals het project enkele jaren is gestart en wat ook de doelstelling was van de opdracht waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd.

Voor Fractie Franssen is het dan ook duidelijk: het project is mislukt en het alternatief doet geen recht aan het beoogde doel en heeft onvoldoende draagvlak in onze eigen gemeente.

page1image1636096

Wij roepen het Collge dan ook op om de stuurgroep voor te stellen het project te stoppen en aan te geven dat het nu voorgestelde alternatief geen recht doet aan de oorspronkelijke bedoeling en daarom ook niet op draagvlak kan rekenen van de inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur van Gulpen-Wittem.

Mocht u desondanks overwegen om de deelname aan het project alsnog te contineren, dan roepen wij u dringend op om eerst het draagvlak te peilen onder de gemeenteraad om verdere schade en kosten te beperken.

Voor Fractie Franssen geldt in elk geval dat wij geen steun kunnen uitspreken aan het huidige voorstel en wij de Raad indien het nu voorliggende tracé tot besluitvorming komt, zullen voorstellen om de benodigde financiële middelen voor de uitvoering in te zetten voor het verhogen van de fietsveiligheid en het beter toegankelijk maken van bestaande verbindingen.