Deze Kaderbrief zou de opmaat moeten zijn naar de verdere transitie in het sociaal domein. Helaas bedrijft wethouder van der Kleij, met het college aan haar zijde hierin eenzijdige struisvogelpolitiek. Zo hard mogelijk roepen dat ze het beter wil doen, maar volgens de stekker uit een goed lopende samenwerking met Vaals trekken. Vragen niet of onvolledig beantwoorden of simpelweg zeggen dat de Raad er niet over gaat. Wethouder, al wilt u niet dat de Raad er over gaat, als deze Raad vindt dat zij erover gaan, dan gaat de Raad erover (Uw eigen woorden!). Voor ons is een investering in een eigen sociaal team dan ook volstrekt onbespreekbaar en wensen wij juist de samenwerking met de gemeente Vaals te continueren en daarin te investeren.

 Vorige week is het collegeprogramma van de provincie Limburg gepresenteerd. Naar wij mogen aannemen heeft u het programma goed bestudeerd, kent u het van buiten en staat er bij elke gedeputeerde inmiddels een afspraak in de agenda met Gulpen-Wittem. Graag vernemen wij dan ook op welke wijze dit college werk gaat maken van het binnenhalen van subsidies en het aangaan van slimme samenwerkingen met de provincie om onze doelstellingen te realiseren:

 aanpak van armoede en gelijke kansen, speerpunt van Pro, maar na vijf moties zijn we geen stap verder gekomen, behalve een nieuwe ruimtevraag in deze Kaderbrief. Wij verwachten dat u ook al voor de begroting 2020 stappen zet, op basis waarvan wij u met vertrouwen het extra budget kunnen geven.
 Eenzaamheid, de provincie wil samen met ons en het Rijk naar een sluitende aanpak. Een kans voor wethouder van der Kleij om ook eindelijk eens aan de slag te gaan.
 Aanleg van glasvezel, de provincie heeft het ruimhartig in het programma staan, wij in onze kaderbrief. Wethouder Last, zitten we volgend jaar op de snelle lijn?
 Investeren in cultuur en erfgoed, waaronder met name schutterijen. Wij nemen aan dat de komende vijf jaar alle grote schuttersfeesten in Gulpen-Wittem zijn?
 Sport en bewegen voor iedereen, wanneer kunnen wij de nieuwe sportnota verwachten?

Dan de volgende samenwerking: het veelbelovende middengebied. Een samenwerking waar de Raad niet actief bij betrokken is en ook niet om heeft gevraagd. Maar goed ook wij zien de ontwikkeling waarbij de 10-middengebied gemeenten zich steeds meer afzetten van de 6 verstedelijkte gemeenten. Komt er volgend jaar een 4e regio? wat gaan we samen doen en hoe ziet dat er uit? U vraagt er nu al een behoorlijke zak met geld voor. Wij willen u die niet op voorhand geven. Eerst een uitspraak door de 10-raden, een vastgesteld plan alvorens een budget dat voor van alles en nog wat ingezet kan worden.

Het investeringsplan accommodatiebeleid staat haaks op de antwoorden van de wethouder bij de jaarrekening. Waar daar nog stellig werd aangegeven dat we meer budget ramen dan we nodig hebben, komt er nu opnieuw een ruimtevraag voor extra onderhoudsgelden. Dit kunnen wij niet me elkaar rijmen. Daarnaast had wethouder Houben toegezegd voor de Kadernota de Raad een overzicht te sturen van de knelpunten bij de gemeenschapsvoorzieningen, dit overzicht hebben wij nog steeds niet ontvangen, terwijl het lijstje er wel is, zo bleek in de Auditcommissie. Graag eerst de lijst, dan de inzet van de middelen.

De besluitvorming over het organisatie ontwikkeltraject hebben we gezamenlijk uitgesteld. Fractie Franssen is helder, wij zijn positief dat er inmiddels een totaalplan voorligt, zoals wij al jaren vragen, maar de nu gevraagde financiële consequenties gaan ons vooralsnog te ver. Er is meer inzicht nodig in welke alternatieven er zijn, wat er uit samenwerking te halen valt en of we taken eventueel kunnen afstoten, alvorens wij kunnen beslissen over een ruimtevraag van deze omvang.

Onze fractie signaleert in deze kaderbrief ook een aantal risico’s die niet meegenomen zijn door wethouder van der Kleij, waarvoor wij uw aandacht vragen: het meerjarig risico van het nieuwe gezondheidsbeleid, de regiovisie geweld in afhankelijkheidsrelaties en het GGZ-akkoord. Wij verwachten dat deze nog stevig in de begroting gaan hakken en mede gelet op het feit dat de sturing hiervan grotendeels buiten dit gemeentehuis plaatsvindt, vragen wij het College hier alert op te zijn.

Daarbij hebben wij het idee dat de wethouder op het vlak van zorg en veiligheid sowieso het spoor bijster is, want ook inhoudelijk missen wij tal van ontwikkelingen die wij elders wel bij de Raad en in uitvoering zien komen. Dan nog een ander voorbeeld de implementatie van de wet Inburgering, ook daar blijft het stil in deze Kaderbrief.

Dat geldt eveneens voor de reserve sociaal domein, nu 2019 het laatste jaar zou zijn dat we uit deze reserve putten. Krijgt u de begroting op dit onderdeel sluitend? Gaat u snijden in voorzieningen? Of komt er toch opnieuw een ruimtevraag bij de begroting 2020? Naar onze mening stapt u nu hier erg eenvoudig overheen.

Als het gaat om communicatie vanuit Samen Doen, wethouder van der Kleij, heeft deze Raad al eerder Raadsbreed (tot 2 keer toe) uitgesproken dat hier geen aanvullend budget voor gevraagd moet worden, maar dat dit binnen het reguliere budget gedekt moet worden. Wat ons betreft kan dit ook gemakkelijk aangezien uit de jaarrekening bleek dat vrijwel alle subsidieaanvragen worden afgewezen als het gaat om een bijdrage aan bestaande activiteiten.

Vorige week hebben wij al aangekondigd te vragen om een structureel evenementenbudget. Als prioriteit willen wij dan ook meegeven dat er een reserve evenementen aangelegd moet worden met een omvang van 30.000,- euro die ingezet kan worden voor bovenregionale evenementen die georganiseerd worden door een in Gulpen-Wittem gevestigde vrijwilligersorganisatie. Als voorbeelden noemen wij de schuttersfeesten ZLF, ooit misschien OLS, maar ook op het vlak van sport eventuele NK’s of andere wedstrijden. Door deze reserve aan te leggen, is het de Raad die op voorspraak van het College beslist over de inzet van het budget en daarmee een gedegen afweging kan maken. Een dergelijke reserve voor deze evenementen past ook binnen ons CittaSlow gedachtegoed.

Daarnaast vragen wij opnieuw aandacht voor de fysieke investeringen in Gulpen-Wittem: onze accommodaties, de veilige fietsverbindingen (Simpelveld-Eys), komen er in deze Kaderbrief karig vanaf. Het mag toch niet zo zijn dat naast de wethouders van Pro, ook wethouder Last volgend jaar zonder werklast komt te zitten?

Zo vernemen wij graag wanneer het beleidsplan civieltechnische werken naar de Raad komt, het plan dat wethouder Last met prioriteit zou behandelen. Wij nemen aan dat dit nog voor de begroting naar deze Raad komt en dat dan ook de financiële consequenties helder zijn.

Daarnaast missen wij rumoer op de leegstand in Nijswiller: een leegstaande school, leegstaande cafés, een leegstaand sportpark. Wat zijn de plannen van het College hier en wordt er de samenwerking met Wahlwiller opgezocht?

Tot slot, gelet op de huidige financiële situatie, de ontwikkelingen en de inzet die mogelijk is, is een lastenverhoging zoals het college, PRO, Balans en CDA deze zich eerder liet ontvallen voor ons absoluut niet aan de orde!