Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op onze vragen over de door de woningstichting voorgenomen sloop van de woningen aan de Nieuwstraat in Gulpen. De gemeenteraad heeft het college eerder al verzocht om deze woningen als karakteristiek te bestempelen, ondanks deze toezegging is dit nog steeds niet gebeurd. Uit de beantwoording blijkt ook dat het college überhaupt niet in gesprek is met de woningstichting over ontwikkelingen binnen de woningmarkt. Behalve een kennismakingsgesprek is er geen enkel contact met de woningstichting, dit bevreemd ons zeer. We zouden van een zorgvuldig bestuur mogen verwachten dat zij op z’n minst elk kwartaal met de woningcorporatie aan tafel zitten om te spreken over gemaakte afspraken en ontwikkelingen.

De welstands- en monumentencommissie heeftop 16 januari 2015 geadviseerd de bebouwing Burg­ graverweg-Looijerstraat als karakteristiek aan te wijzen. Het toenmalige college heeft 11 februari 2015 ingestemd om bij de eerstvolgende actualisering van het bestemmingsplan ‘kern Gulpen’, waarvan de voorbereiding toen voor 2018 gepland stond, de karakteristieke aanduiding op te nemen in het be­ stemmingsplan. Het huidige college wil, indien zich een voorstel aandient, de bouwblokken behande­len vanuit een integrale belangenafweging, waarbij zowel de karakteristieke waarde als ook de andere belangen worden meegenomen. Daarmee gaat het college in tegen zowel de commissie als ook de gemeenteraad!