In de kern Gulpen stond rondom de voormalige leerlooierij een groot aantal arbeidershuisjes dat dit deel van de oude kern een bijzonder karakter gaf. Door de realisatie van de “Cour de Galoppe” is meer dan de helft van deze woningen verdwenen en resteren er nu nog een tiental in de Burggravenweg en Nieuwstraat. De monumentencommissie heeft 16 januari 2015 geadviseerd deze woningen als karakteristiek in het bestemmingsplan op te nemen. Mede op grond van het advies van de monumentencommissie heeft het college in de vergadering van 10 februari 2015 besloten met dit advies in te stemmen en bij eerstvolgende actualisering van het bestemmingsplan kern Gulpen, die voorzien was in 2018, de 2 bouwblokken in de Burggravenweg en Nieuwstraat als karakteristiek op te nemen.

Door de komst van de omgevingswet is het actualiseren van de bestemmingsplannen uitgesteld. Er heeft derhalve nog steeds geen wijziging van het bestemmingsplan plaatsgevonden, waardoor deze panden ook geen beschermde status hebben.

De woningvereniging had en heeft plannen om deze beeldbepalende panden te slopen en te vervangen door hoogbouw. Dit was voor de Fractie Franssen en de fractie van het CDA reden om een motie voor de raadsvergadering van 31 mei 2018 in te dienen waarin het college verzocht werd om het bestemmingsplan kern Gulpen op korte termijn zodanig aan te passen dat deze woningen wel een beschermde status krijgen waarmee sloop wordt voorkomen.

Wethouder Jos Last zegt aan de krant toe (artikel bijgevoegd) dat hij de motie omarmt en er mee aan de slag gaat. Gelet op de toezegging van de burgemeester tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2018 dat het college deze motie oppakt is de motie ingetrokken.

Naar aanleiding van de vraag of wethouder Last zoals toegezegd een gesprek met de Woningvereniging Gulpen heeft gehad bericht de algemeen directeur op 16 april jl.: “Er heeft enkel een algemeen kennismakingsgesprek met wethouders Houben, Last en de vertegenwoordiger van de Woningstichting plaatsgevonden, hierbij is dit onderwerp enkel kort en in algemene zin besproken. Van dit overleg is geen besprekingsverslag gemaakt.”

Vraag 1:

Vindt U net als de monumenten commissie dat de 2 bouwblokken in de Burggravenweg en Nieuwstraat karakteristiek zijn en behouden en beschermd moeten worden;

Vraag 2:

Vindt U net als onze fracties dat er in de kern Gulpen passender locaties zijn om appartementen (hoogbouw) in te realiseren?

Vraag 3:

Vindt U net als onze fracties dat er momenteel een aantal panden leegstaat en deze hiervoor geschikt zijn?

Vraag 4:

Vind u net als onze fracties dat dan twee vliegen in één klap geslagen worden nl. passende woningen en het terugdringen van het aantal leegstaande winkelpanden?

Vraag 5:

Waarom is wethouder Jos Last ondanks zijn toezegging in de krant dat hij de motie omarmt er niet mee aan de slag te gaan?

Vraag 6:

Door de Burgemeester werd tijdens eerdergenoemde Raadsvergadering namens het toenmalige College opdracht gegeven aan het nieuwe College om die juridische stappen te ondernemen waardoor sloop voorkomen zou worden.

Klopt het dat het huidige College met deze opdracht niets heeft gedaan en bent u als college op korte termijn bereidt om het proces tot een wijziging van bestemmingsplan op te pakken waardoor deze panden een beschermde status krijgen

Vraag 7:

Bent u als college op korte termijn bereid een voorbereidingsbesluit in de raad te brengen en vervolgens een (paraplu)bestemmingsplan binnen een jaar ter vaststelling aan de raad aan te bieden?

Vraag 8:

Bent u als college op korte termijn bereidt met de woningverenigingen juridisch bindende afspraken met de woningstichting te maken waarmee het behoud van deze woningen ten alle tijden gegarandeerd wordt?