Afgelopen donderdag aan het einde van de raadsconferentie waarbij de hele avond gesproken is over Jeugdgezondheidszorg en Jeugdhulp, volgde de zeer onverwachte mededeling van wethouder Van der Kleij dat de teams Jeugd en Wmo worden ontvlecht en dat de huidige samenwerking met de gemeente Vaals hierin wordt beëindigd. Een complete verrassing, die zorgt voor de nodige verontruste signalen en verwarring. Reden voor ons om haar te bevragen over de situatie. Helaas krijgen wij geen antwoorden! Waarom? Ze wil haar vriendje Vaals niet afvallen omdat er afgesproken is om alleen gezamenlijk te communiceren, die afspraak heeft ze echter al verbroken! Maar hoe kun je dan wel een mededeling doen? Maar geen vragen beantwoorden? Dat is de raad essentiële informatie onthouden en de raad het recht ontnemen om kritische vragen te stellen. Waarom? Omdat Vaals het dan ook zou weten en de antwoorden eerst samen afgestemd moeten worden. Wij willen u de door ons gestelde vragen echter niet onthouden en hopen dat de wethouder alsnog haar stilzwijgen verbreekt en met antwoorden komt!

 

 1. Is het huidige college en het college van de gemeente Vaals geheel geïnformeerd i.c. op de hoogte over mededeling zoals die door de portefeuillehouder sociaal domein tijdens de raadsconferentie van 11 april j.l. en de afspraken die hieromtrent met de Gemeente Vaals zijn gemaakt? Zo ja was met het college afgesproken dat dit met een mondelinge mededeling tijdens de raadsconferentie zou worden afgedaan? Zo nee, hoe had het college in de actieve informatieplicht willen voorzien?
 2. Naar aanleiding van de genoemde mededeling, wanneer bent u hierover door het college van Vaals op de hoogte gebracht omtrent hun voornemen, is dat (schriftelijk en/of mondeling? Wat waren uw reacties (schriftelijk en/of mondeling) op hun voornemens?
 3. In welk licht zet uw mededeling het rapport van de rekenkamer? (immers: rekenkamer gaat met het advies uit van huidige voortdurende constructie. Nu deze blijkbaar dreigt te veranderen, betekent dit ook iets voor de uitkomsten van het rekenkamerrapport)
 4. Heeft u het college van de gemeente Vaals gewezen op de jaren lange constructieve samenwerking? Zo ja of nee? Wat was hun reactie daarop(schriftelijk en/of mondeling?
 5. Is de constructieve samenwerking die er jarenlang met de gemeente Vaals is geweest voor u reden om te kijken naar wat de gemeente Vaals dan anders wil, waarom en of dit voor de gemeente Gulpen-Wittem overkomelijke zaken zijn?
 6. Is het college zich bewust dat een dergelijk voornemen/besluit leidt tot ernstige verzwakking in de samenwerking tussen de Lijn 50 gemeenten en eveneens in het zelfstandig kunnen blijven functioneren van beide gemeente en er weer een nieuwe discussie kan ontstaan over de herindeling van de Heuvellandgemeenten? Zo ja, En wat was hun reactie daarop (schriftelijk en/of mondeling?
 7. Hoe groot is, in de ogen van de wethouder, het belang van samenwerking met de gemeente Vaals cq de lijn 50 gemeenten?
 8. Hoe graag wil wethouder een nieuw samenwerkingsverband opzoeken in deze? En hoe zou wethouder deze dan zien en waarom?
 9. Is n.a.v. uw versterkte informatie meteen overleg gevoerd met de gemeente Maastricht, de samenwerkende 16 gemeenten en de Lijn50 gemeente Eijsden-Margraten (schriftelijk en/of mondeling)? Zo nee waarom niet/ zo ja wat is u medegedeeld?
 10. Welke consequenties heeft dit besluit voor de personele organisatie en het Team Jeugd en Team WMO? En welke consequenties heeft dit besluit voor de werkwijze cq de mogelijkheid om de huidige werkwijze al dan niet te continueren?
 • Welke consequenties heeft dit besluit financieel voor de begroting?
 1. Wat betekent dit voor een eventuele aanbesteding van de jeugdhulp voor onze gemeente?
 2. Waarom heeft de voorzitter de gemeenteraad of op z’n minst de fractievoorzitters in het kader van de actieve informatie plicht niet terstond geïnformeerd?
 3. Welke alternatieven is het college aan het onderzoeken als inderdaad de gemeente Vaals de samenwerking definitief beëindigd? Hoe wordt de Raad hierbij betrokken en op welke termijn is er duidelijkheid?