Onze fractie vindt samenwerken zeer belangrijk, zeker ook over de gemeentegrenzen heen. Wij waren daarom in het verleden voorstander van een samenwerking met onze buurgemeenten en dat zijn wij nog steeds.

Toch rijzen ons ook twijfels, met name als het gaat om het enthousiasmewat volgens ons steeds meer aan deze samenwerking in lijn-50 verband ontbreekt en lijkt het de laatste tijd inderdaad op een rituele dans. Het duurde maanden voordat er nu een koersdocument ligt, het was geruime tijd stil over projecten en de uitvoering daarvan. Slechts op aandringen van de gemeenteraden, kwam er weer een beetje leven in de brouwerij. En ja voorzitter, er zal beslist hard zijn gewerkt en er zullen ook resultaten zijn geboekt. Maar er wordt jammer genoeg niet over gecommuniceerd, een sleutelwoord en zeker als je successen breed wilt gaan uitdragen. Terwijl, als we de voortgangsrapportage lezen, er toch al een hoop is opgepakt en daarvoor een koersdocument geen essentiële voorwaarde was.

Daar tegenover staat dat toen de grote 3, de heer Soete in de hand namen, men niet wist hoe snel er ook werk gemaakt moest worden van het nu zo genoemde middengebied, waarin we alledrie met een bont gezelschap aan ‘plattelandsgemeenten’ een samenwerking zijn opgestart. Een samenwerking waarbij met grote sneltreinvaart een actieplan uit te grond werd gestampt. Geen gemeenteraad die er bij betrokken was, laat staan dat er gevraagd was of gemeenteraden hier voor open stonden. Een vreemde gang van zaken, maar dat is voer voor een andere discussie. Wel vragen wij ons af in hoeverre de passage dat er aangesloten moet worden op de agenda “Maastricht-Heuvelland” nog wel relevant is, nu meer en meer duidelijk wordt dat volgens Soete gefocust zou moeten worden op de “Middengebied-Agenda” in plaats van het verstedelijkt gebied?

Desondanks zijn wij blij met het nu voorliggend koersdocument en hopen wij dat opnieuw het enthousiasme wordt aangewakkerd om er samen de schouders onder te zetten. Daar willen wij u graag bij helpen, vandaar dat wij samen met de andere fracties voorstellen om een beslispunt toe te voegen: het vormen van een raadsvertegenwoordiging uit elke Raad die samen als een Raadspanel gevraagd- en ongevraagd u kan adviseren om de samenwerking voortvarend te laten verlopen.

En laten we wat ons betreft deze samenwerking geen papieren tijger gaan maken, met nog meer visies, professoren of motorblokken, maar vooral ook pragmatisch aan de slag gaan om samen sterker uit de samenwerking te komen.