Wij hebben het college te verantwoording geroepen over de aanstaande heropening van de Belgische zinkmijn Walzinc. Terwijl diverse partijen zich verzetten tegen deze onwenselijke heropening, blijft het college van Gulpen-Wittem verdacht stil en komt er zelfs geen standpunt naar buiten. De heropening is onwenselijk vanwege nadelige gevolgen voor de natuur, omgeving en de mogelijke Einsteintelescoop.

Wij hebben het college dan ook de volgende vragen gesteld:

  1. Wat is het standpunt van het college van burgemeester en wethouders in deze kwestie?
  2. Heeft er overleg plaatsgevonden met onze buurgemeente Vaals door onze gemeente en zo ja, wat is het standpunt van de Gemeente Vaals?
  3. Is er ook een reactie door onze gemeente ingediend tegen deze voorgenomen plannen naar de Waalse Milieuminister. Indien ja, dan zouden wij hier graag per ommegaande een afschrift van ontvangen. Indien neen, waarom is dit niet gebeurd?
  4. Heeft of is het college van burgemeester en wethouders bereid om in gesprek te gaan met de Waalse Milieuminister over het voornemen om de vergunning tot heropening af te geven?
  5. Heeft er overleg plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen zoals het Waterschap Limburg, Provincie Limburg, de verantwoordelijke gedeputeerde(n), Milieufederatie, VVV Zuid-Limburg, de terrein beherende instanties en Sportvisserij Limburg? Indien ja, dan zouden wij hiervan per ommegaande het verslag van ontvangen en indien neen, waarom heeft dit nog niet plaatsgevonden?
  6. Is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem bereid een officieel bezwaarschrift tegen deze plannen in te dienen als deze ter inzage worden gelegd?
  7. Is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen Wittem eveneens (zoals de Fractie Franssen) van mening dat de heropening van de zinkmijn aan de Belgische kant van het Geuldal zal leiden tot een verontreiniging van de Geul en flora en fauna zal aantasten?
  8. Het huidige college van burgemeester en wethouders heeft, als wij ons niet vergissen, in hun verkiezingsprogramma als speerpunt staan dat zij transparant en open naar de burgers en de gemeenteraad opereren. Tot op heden hebben zowel de burgers alsook de gemeenteraad hier geen enkel signaal van ontvangen van het college. Wat verstaat u in deze onder actieve informatieplicht?
  9. Wij constateren dat de regionale kranten hier wel aandacht aan besteden maar dat ons college hier op geen enkele wijze over communiceert op onze gemeentepagina en eigen website. Wat is de reden hiervoor?