In Gulpen is het burgerinitiatief Timpaantuinen actief. Zij hebben plannen m.b.t. het braakliggende terrein waar voorheen de Timpaan stond. Een burgerinitiatief met veel steun van de inwoners van Gulpen. Wij hebben vernomen dat het initiatief echter niet de ruimte, medewerking én voorrang krijgt die het zou moeten krijgen, zie ook de bijlage.

Het coalitieakkoord dat uw college uitvoert spreekt onder andere over:

 • participatie en zelfsturing in de kernen en een goede communicatie.
 • Wij nemen het initiatief om in een vroeg stadium in gesprek te gaan met inwoners, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers en alle partijen in de raad.
 • Wij willen bij toekomstige plannen voor kernen, wijken en buurten in een vroeg stadium een beroep doen op de kennis en betrokkenheid van inwoners.
 • Voldoende informatie en open communicatie zijn daarbij cruciaal, evenals een andere houding van college en raad. Zij moeten bovenal de moed hebben om los te laten.

Deze, bovenstaande gekozen richting blijkt helemaal niet uit de terugkoppeling die wij hebben gekregen vanuit ondersteuners van het burgerinitiatief Timpaantuinen. Wij zijn erg geschrokken van de berichten die wij hebben gekregen daar het lijkt alsof het college en de architect het burgerinitiatief niet serieus nemen of op zijn minst er onvoldoende communicatie is tussen partijen. 

Onze vragen:

 1. Was het college op de hoogte van het burgerinitiatief vóór de bijeenkomst van 20 november 2018 en waarom was er tijdens deze informatiebijeenkomst geen vooraf geplande spreektijd voor het burgerinitiatief?
 2. Heeft de architect al zijn eigen ontwerp gemaakt?
 3. Zo ja, welke kosten zijn er al gemaakt voor het plan dat de architect zelf heeft bedacht?
 4. Heeft de architect een poging gedaan om het burgerinitiatief te laten afzien van de hun idee ‘de timpaantuinen’?
 5. Zo ja, waarom?
 6. Zo nee, hoe kan het dat zij dit wel zo ervaren hebben op meerdere momenten?
 7. Wie krijgt de leiding in het vervolg voor het invullen van de ruimte: het burgerinitiatief of het college/architect?
 8. Hoe voorkomt u dat bij de verdere uitwerking/vaststelling van het plan de initiatiefnemers van de Timpaantuinen en hun medestanders, lijnrecht tegenover het gemeentebestuur komen te staan? Met andere woorden, hoe gaat u zorgen voor een breed gedragen plan?
 9. Hoe gaat het college in het vervolg om met burgerinitiatieven en hoe verhoudt zich dit tot het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en het recent in Gulpen gestarte kernoverleg?

 

De beantwoording op bovenstaande vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

 

BIJLAGE: Update burgerinitiatief Timpaantuinen

Beste betrokkene,

Je hebt al een tijd niets van ons gehoord, dus hoog tijd voor een update over het Timpaantuinenproject. Jij hebt je via de mail of flyer als sympathisant, vrijwilliger, adviesgever, sponsor, of gewoon als toekomstige Timpaantuin-genieter of als steunbetuiger bij ons aangemeld. Vandaar dat je deze mail krijgt. Met die van jou zijn er meer dan honderddertig enthousiaste reacties binnen gekomen – aan allen is deze mail gericht.

Bijeenkomst 20 november 2018

Op 20 november was er dan de bijeenkomst waar we PR voor hadden gemaakt. De Gemeente Gulpen-Wittem had haar inwoners uitgenodigd om mee te denken en ideeën in te brengen. Helaas werd op die avond zowel door de gemeente als door de aanwezige architect gedaan alsof het burgerinitiatief Timpaantuinen geheel niet bestond. Ook in het PR bericht dat de gemeente Gulpen-Wittem na afloop van deze avond deed uitgaan geen enkel woord over dit burgerinitiatief …

Gelukkig kregen we later op de avond (met dank aan een van de aanwezigen, die zich hardop afvroeg of dit geen merkwaardige gang van zaken was …) alsnog het woord en konden we onze plannen toelichten. Daar kregen we veel bijval bij, maar … het werd ons wel duidelijk dat de opdracht voor de inrichting reeds vergeven was aan bureau Verbeek. En wat nu? Wordt het een groeiende tuin van en voor burgers? Of een kant en klaar plan van de architect?

Uit deze bijeenkomst werd een werkgroep gevormd die aanvankelijk eind januari zou samenkomen om over de concrete invulling na te denken. En dat terwijl er nu al zoveel concrete ideeën naar voren waren gekomen … .

Intussen ….

… hadden wij aan de architect gevraagd of we de volgende keer dan wél een presentatie konden geven over onze plannen. Daarop zijn we uitgenodigd om op zijn kantoor langs te komen. Daar bleek de voornaamste vraag of wij onze plannen opzij wilden zetten. We hebben hem laten weten dat we dit vreemd vonden: doen alsof een burgerinitiatief niet bestaat, en ruim 130 enthousiaste betrokkenen negeren. Wij gaan voor een echte burgerparticipatie met vrijwilligers en met/door/voor burgers.

Bijeenkomst 9 januari 2019

De werkgroep met betrokken burgers kwam voor het eerst bijeen. Ook hier geen ruimte voor de Timpaantuinen om met elkaar te spreken over de achterliggende ideeën, samenwerkingspartners, betrokkenheid burgers, tuinbeplantingsfilosofie van het plan en te kijken wat de andere werkgroepleden daarvan vinden en/of aanvullingen daarop hebben. Een poging tot geruststelling kwam wel van de kant van wethouder Last, die verzekerde dat het plan echt wel op belangstelling en enthousiasme van de gemeente kon rekenen. Waarvan acte.

Maar verder was het idee van architect Verbeek om de avond geheel blanco te beginnen en hem input te geven waarmee hij aan de slag kon gaan. De meeste aanwezigen vond dat wat merkwaardig … er was immers al een heel concreet voorstel in de vorm van het plan Timpaantuinen, met aanvullingen van andere burgers. En dat plan had al ruim 130 namen achter zich van Gulpenaren die het van harte steunden, hulp hadden toegezegd en support.

Uiteindelijk kwam het tot een gesprek tussen de aanwezige burgers en de architect. Verschillende andere ideeën werden hierbij nog aangevuld. Langzaam groeide die combi van Timpaantuinen en andere ideeën bij de aanwezigen tot een samenspel van door burgers aangedragen ideeën voor ‘een tuin voor iedereen.’ Maar toch, sámen een plan vormgeven en samen bespreken wat je als burger voor ogen hebt is nog wat anders dan de architect input geven zodat híj een plan kan uitwerken …

Het is nu dus wachten op het ontwerp van de architect. Terwijl er al een ontwerp ligt … Wij blijven achter met de vraag of de gemeente kiest voor een parkje ontworpen door een architect en onderhouden door de gemeente, of wordt er gekozen voor zelfsturing en burgerparticipatie met tuinen van en voor burgers. Kortom: komen er wel of geen Timpaantuinen?

We zijn zeer benieuwd wat jullie als vrijwilligers, sponsors, belangstellenden en steunbetuigers van de Timpaantuinen van het bovenstaande vinden. Wij vernemen het graag van jullie!

 

Met tuingroeten van Willem en Harrie

Zie voor de laatste updates onze website www.timpaantuinen.nl