Gisterenavond waren wij genoodzaakt de verordeningen WMO en Jeugd vast te stellen, nadat wethouder Van der Kleij ons het mes op de keel heeft gezet. Het is namelijk al zouden we het graag willen niet mogelijk om dit voorstel vanavond niet te behandelen want dan komt de zorg van onze inwoners in het geding.

Wij blijven het onbegrijpelijk vinden dat een wethouder sociale zaken het niet nodig en belangrijk vindt om ervoor te zorgen dat inwoners de regels begrijpen, de regels zelf kunnen lezen en het belangrijkste daarmee voor zichzelf kunnen opkomen. Ons blijft onduidelijk hoe dit college er voor gaat zorgen dat er een leesbare tekst komt die voor inwoners begrijpelijk is. De verordening Jeugd is al een stuk leesbaarder, maar ook die kan nog worden bijgeschaafd.

Want het kan wel, er zijn genoeg goede voorbeelden te vinden in Binnenlands Bestuur: Leesbaar, toegankelijk en vooral: vanuit het perspectief van de burger geschreven. Dat kenmerkt onze nieuwe modelverordening voor het sociaal domein. In de verordening worden enkele duidelijke uitgangspunten gehanteerd. Regels zijn er om mensen te helpen en er wordt niet meer geregeld dan nodig. Het belangrijkste is dat de hulpvraag van inwoners centraal staat. De inwoner vindt in de verordening wat de gemeente te bieden heeft en ook wat hij kan verwachten van de gemeente en wat de gemeente van hem verwacht. Kortom, inwoners vinden antwoorden op hun vragen.

In deze verordening vinden burgers alleen onduidelijkheid!

Het is daarnaast ook onbegrijpelijk dat voorstellen die tegen een deadline aan zitten, zo laat bij de raad terecht komen. Want u wist ruim op tijd dat u voor 1 januari het volgend jaar een vastgesteld WMO verordening nodig had. Dat betekent dat u had kunnen koersen op een Raad in oktober om deze ellende voor onze inwoners te voorkomen. In elk geval had u het concept door een Sprekersplein kunnen laten gaan om de Raad vooraf te horen.

Tot slot vragen wij ons af, hoe doet u dit met de beleidsregels die u als college moet vaststellen. Wij verwachten op z’n minst dat u op 25 december een collegevergadering houdt om deze dan ook voor 1 januari in te laten gaan.

Wij verwachten van dit College dan ook een excuus voor deze onbehoorlijke gang van zaken, niet alleen aan ons maar ook aan de Adviesraden die totaal niet serieus genomen worden.

Bij afwezigheid van wethouder Van der Kleij, gaf haar plaatsvervanger wethouder Last toe dat onze fractie gelijk had en er veel schort aan deze verordening en de gang van zaken. Hij deed dan ook de toezegging om alsnog met een publieksversie te komen en de adviesraden hierbij te betrekken. Wij zien benieuwd naar het resultaat en of de wethouder deze taak wel serieus neemt.