De lokale woonvisie, die nog is opgesteld na een zorgvuldig traject in de vorige raadsperiode. Ik kan mij nog herinneren vlak voordat ik gemeenteraadslid werd (in 2010) dat wij spraken over een nieuwe woonvisie, waarbij ons kernpunt was: Gulpen-Wittem in de steigers. Ook toen riepen wij op te bouwen voor onze toekomst en niet te verzanden in spookhuizen.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, zijn de spookbeelden van de vergrijzing vooralsnog uitgebleven en kampen we inmiddels met een grotere vraag naar woningen dan dat we geschikt aanbod hebben. Helaas zitten we wel vast aan provinciale afspraken, waardoor de woningmarkt aan strikte kaders is gebonden. Kaders die enerzijds goed zijn, maar anderzijds naar ons gevoel het stedelijke Maastricht bevoordelen en het heuvelland achterlaat met rijke buitenstaanders die hier in de toekomst hun optrekje kopen, zoals Maastricht het zelf al meermaals voor zich zag, ziet en wenst.

De voorliggende woonvisie probeert antwoord te geven op deze pijnpunten, door zij het beperkt mogelijkheden te bieden voor starters, jongeren en daarnaast doorstroming te creëren voor ouderen die weer kleiner willen gaan wonen.

Tevens speelt duurzaamheid een steeds grotere rol en dat is maar goed ook, willen we onze eigen doelstellingen halen alsmede de doelstellingen die van hogerhand zijn gesteld. Tot slot horen wij inmiddels gelukkig positieve geluiden over de kansen die jongeren krijgen om mogelijk alsnog voor hun zelf te gaan bouwen, een project dat wij hebben geïnitieerd en met belangstelling blijven volgen en ondersteunen.

Met de hierbij raadsbrede motie kunnen wij dan ook instemmen met de voorliggende woonvisie, want het is belangrijk om te blijven monitoren en te blijven bijsturen. Wij zien deze visie dan ook als een dynamisch document en als input voor de nog op te stellen strategische visie.