Tijdens het Sprekersplein werd pijnlijk duidelijk dat de economie goed is aangetrokken. Iets dat we normaliter alleen maar toejuichen, maar voor de realisatie van de gemeenschapsvoorziening in Gulpen en de werkzaamheden aan het centrumplan leidt tot tot een financieel tekort. Een tekort dat we deels zelf veroorzaken, door meer te investeren in duurzaamheid bij de toeristenkerk in Gulpen. Dat tekort zullen we dan ook vandaag moeten afdekken, want grotere vertraging voor de gemeenschapsvoorziening in Gulpen is voor onze fractie onacceptabel. Een tekort dat zich wel in 10 jaar tijd terugverdient door in te zetten op duurzaamheid, een goede investering dus!

Als het gaat om de financiële investering in de werkzaamheden van het centrum van Gulpen, lijkt het ons goed om in financieel opzicht e.a. Nog eens onder de loep te nemen. De kostenstijging op basis van de directieraming en een in gang gezette aanbesteding is behoorlijk en komt voort uit de zo eerder genoemde aangetrokken economie. Daarnaast worden de risico’s op wateroverlast tijdens de werkzaamheden door de aannemers veel groter ingeschat dan geraamd. Iets dat nogmaals goed bekeken moet worden, want het zou ook betekenen dat de noodzaak tot de werkzaamheden alleen maar groter is en daarin zien wij ook een grotere rol van het Waterschap. Want voorzitter los van de nu gehouden aanbesteding en de financiële overschrijding, dienen er noodzakelijke werkzaamheden plaats te vinden om de voeten in Gulpen droog te houden en de voeten van winkels publiek op verharde ondergrond te houden. Daar tegenover staat dat we naar onze mening de financiële cijfers nog eens goed moeten bespreken en stellen wij voor om voor dit onderdeel vandaag geen krediet beschikbaar te stellen en verzoeken wij het college om na een herberekening met een nieuw voorstel te komen.