Frans Croonenberg, zanger heeft eind 2016 een bedrag groot € 2.000,– gedoneerd voor de aanleg van een fontein in de vijver aan de Oaude Rijksweg (Klein Gulpen). Dit was de opbrengst van zijn 5×11 jarig jubileum. Nu blijkt dat de fontein, bijna twee jaar na dato, nog steeds niet is gerealiseerd.
Daarnaast is ons ter ore gekomen dat ook Hotel Gulpenerland € 1.500,– heeft gedoneerd ten behoeve van de voormelde fontein.

Op 5 december 2014 is het besluit met betrekking tot de subsidieaanvraag ten behoeve van deelprojecten uit hetproject ‘Watersysteem Geul – Gulpen-Oost’ door de Provincie aan de gemeente Gulpen-Wittem verzonden. DeProvincie heeft besloten om een projectsubsidie te verlenen van € 528.168,– voor de financiering van het project. Aan de subsidie zijn een aantal verplichtingen gekoppeld van de subsidieontvanger. Een van deze verplichtingen is het ‘herinrichten van de grote vijver voor Hotel Gulpenerland’.

Het is de fracties CDA en Fractie Franssen niet duidelijk waarom de fontein nog niet is gerealiseerd, nu er een donatie is gedaan door zowel Frans Croonenberg als Hotel Gulpenerland, alsmede er een verplichting bestaat vanuit een subsidiebeschikking van de Provincie.

Daarom de volgende vragen:
1. Waarom is de fontein nog steeds niet gerealiseerd?

Het CDA en de Fractie Franssen zijn van mening dat initiatieven vanuit onze burgers moeten worden ondersteund.

  1. Deelt het college deze mening?
  2. Is het college bekend met de subsidiebeschikkingen?

    3a. Zo ja, waarom voert het college deze beschikking dan (nog) niet uit?

    3b. Zo nee, waarom niet?

  3. Wanneer gaat het college over tot uitvoering van de fontein?