Op donderdag 22 augustus 2018 is bij een agrariër in de gemeente Plombieres (Belgie) een mestsilo lekgeraakt. De inhoud van de betreffende mestsilo, ruim 40m3, is vervolgens in de Geul terecht gekomen. De gevolgen van dit milieu-incident zijn enorm en naar onze mening zwaar onderschat door de betreffende instanties en bestuurders van de gemeenten langs de Geul.

Afgelopen donderdag (30 augustus 2018) heeft de Visstandbeheerscommissie gezamenlijk met het waterschap Limburg een visserijkundig onderzoek verricht, vanaf de locatie te Plombieres (waar de mest in de Geul is terechtgekomen) tot aan Partij-Wittem. De uitkomsten van dit onderzoek zijn zeer schrikbarend. Er is langs de gehele stroom over een lente van ruim 10 km geen enkel leven meer aangetroffen. Zowel vissen als andere micro-organismen zijn gedood in een van de mooiste (snelstromende) beken van Nederland. De gehele stroom maakt daarnaast deel uit van het Natura 2000 gebied, zoals aangewezen door de Rijksoverheid.

Het Waterschap Limburg adviseert zelfs om vee niet te drenken met water uit de Geul, alsmede huisdieren niet in de Geul te laten omdat uit monsters blijkt dat de concentraties dermate hoog zijn dat deze nog steeds schadelijk zijn voor de gezondheid van dieren.

De hengelsportverenigingen uit Mechelen en Epen hebben samen met de Visstandbeheerscommissie en het Waterschap Limburg de afgelopen tien jaar gewerkt aan een uitzetprogramma van de beekforel en de vlagzalm in de Geul. Door deze lozing zijn alle inspanningen teniet gedaan. Inmiddels hebben de betreffende verenigingen, gezamenlijk met een Belgische vereniging aangifte gedaan bij de Politie op vrijdag 31 augustus 2018. Gezien de ernst van de situatie is inmiddels ook Sportvisserij Nederland ingeschakeld voor juridische bijstand, aangezien het hier gaat om een milieudelict.

De gehele situatie alsmede de grote sterfte van de vissen, heeft naar onze mening bestuurlijk geen danwel te weinig aandacht gekregen. Wij hebben de Burgemeester en het College daarom de volgende vragen voorgelegd:

  1. Wanneer is de Burgemeester geïnformeerd over deze mestlozing?
  2. Voelt de Burgemeester danwel het College zich bestuurlijk verantwoordelijk en zo ja, welke bestuurlijke acties hebben na de informatieverstrekking plaatsgevonden?
  3. Welke actie is er ondernomen door de Burgemeester, gezien de ernst van dit milieudelict en de gevolgen hiervan?
  4. Heeft er opschaling volgens de GRIP normen plaatsgevonden nu het hier gaat om een grensoverschrijdende calamiteit? Zo ja, naar welk niveau, zo nee, waarom niet?
  5. Heeft de Burgemeester contact gehad met het Waterschap Limburg, de provincie Limburg en over de situatie? Zo ja, wanneer is er contact geweest?
  6. Is er contact geweest met de burgemeesters van Plombieres en andere aan de Geul gelegen gemeenten?
  7. Heeft de Burgemeester contact gehad met de Officier van Justitie, gezien de ernst van het milieudelict?
  8. Wanneer was de Burgemeester/ het College voornemens om de Raad danwel de Fractievoorzitters te informeren over de situatie en de desastreuze vissterfte in onze gemeente?
  9. Is de Burgemeester/het college voornemens om de vissportverenigingen in onze gemeente te steunen bij hun juridische procedure en het herstel van de visstand in de Geul?
  10. Deelt de Burgemeester/ het college de mening dat de situatie in eerste instantie zwaar onderschat is door de betrokken instanties? Welke maatregelen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen?

Gezien het spoedeisend karakter van de situatie, hebben wij hun verzocht om binnen vijf dagen onze vragen te beantwoorden.