Onlangs bereikten ons diverse vragen van inwoners van Gulpen inzake de beoogde leidingbrug van de Gulpener Brouwerij boven de Rijksweg. Inmiddels zijn er ook schriftelijke vragen door direct betrokkenen (bewoners aan de Rijksweg te Gulpen) aan het College en Raadsleden gesteld. Ook is er blijkbaar een informatieavond geweest voor de direct omwonenden.

Fractie Franssen is van mening dat deze zaak verder gaat dan enkel de direct omwonenden. Wij hebben hier te maken met uitstraling van de kern Gulpen en de ingang van onze gemeente, monumenten, toeristen, ondernemers en een grote werkgever. Het lijkt ons logisch dat alle belangen worden afgewogen en meegenomen. Het motto van deze coalitie is toch openheid en transparantie! Staat er bij de ‘Meetlat’ van Pro niet ook dat er gedacht wordt vanuit de inwoners en dat de communicatie duidelijk en op tijd moet zijn?

Wij stellen het college dan ook de navolgende vragen:

  1. Is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend?
  2. Indien het antwoord hierop ‘ja’ is, heeft het college alsmede provincie een standpunt ingenomen en zo ja, welk standpunt?
  3. Zijn er alternatieve oplossingen onderzocht en zo ja, welke?
  4. Welk standpunt heeft het college over de onderzochte alternatieven?
  5. is er, aangezien (Rijks)monumenten betrokken zijn bij de plannen, al een standpunt door de Monumentencommissie ingenomen?
  6. Wij hebben vernomen dat er een informatieavond voor de omwonenden is geweest. Naar aanleiding van het krantenartikel hierover is er veel onrust ontstaan en zijn er diverse verontruste reacties gekomen. Wij verzoeken het college alsmede de provincie een informatieavond voor alle belangstellenden te organiseren. Is het college hiertoe bereid?