De bewoners van onze gemeente en van de ons omringende gemeenten konden zaterdag 11 augustus jl. onder het genot van een kopje koffie een tweetal artikelen lezen in Dagblad De Limburger. Wij hopen dat het kopje koffie niet een net zo wrange smaak in de mond achterliet als wellicht deze artikelen wel hebben gedaan. Met deze artikelen wordt de politiek te kijk gezet en krijgt de geloofwaardigheid een flinke dreun. Voor het geval u ze zich niet meer herinnert, de koppen zijn: Vaals baalt van zijn eigen ‘truc’ en het ongemak van Vaals.

Wij nemen aan dat u de inhoud hiervan wel kent (u zult er toch ook een wel beetje ongemak van hebben) en wij deze derhalve niet integraal hoeven bij te voegen.
 Ook willen wij nogmaals refereren aan de door ons ingediende vragen tijdens het vragenhalfuur op 28 juni jl. Vragen waarop de verantwoordelijke wethouder toerisme op die avond om onverklaarbare redenen geen antwoord wist te geven. De raadsinformatiebrief die in de week daarop volgde gaf slechts beperkt antwoord op de door ons gestelde vragen.

Maar, naast de door ons gestelde vragen omtrent het dubieuze verloop van deze subsidieaanvraag alsmede de gebrekkige informatievoorziening vanuit het college, zijn er momenteel weer nieuwe ontwikkelingen waaraan wij hierboven al hebben gerefereerd.
 Ontwikkelingen waarbij wij ons enerzijds afvragen of een en ander nog wel strookt met de intenties van de coalitie en zoals door hen verwoord in hun verkiezings- en coalitieprogramma: transparantie, openheid, eerlijkheid, duidelijkeen tijdigecommunicatie(zie onder andere de drie elementen van de ‘meetlat’ van Pro). Anderzijds vragen wij ons af in hoeverre het imago van onze gemeente door deze krantenartikelen negatief beïnvloed wordt.

De trein met als passagier het eerste het beste majeur project waarbij sprake is van samenwerking met onder andere de Lijn-50 gemeenten en provincie Limburg ontspoort direct bij de eerste wissel(truc). Een truc die niet past binnen de normen en waarden van een college en zeker niet binnen de maatschappelijke verantwoordelijkheid welke ons gemeentebestuur moet uitdragen. Refereren wij nogmaals aan de meetlat van Pro, dan is het eerste element ‘eerlijkheid’. Is hier nog sprake van een eerlijk traject, of wordt de kiezer, de provincie Limburg en Europa hier op een verkeerd spoor gezet. Wordt er middels deze truc niet oneerlijk gehandeld doordat er met verkeerde bedoelingen op de trein gestapt wordt en men bij de eerste de beste halte er weer snel vanaf springt?

Gezien het bovenstaande maken wij ons ernstige zorgen over de betrouwbaarheid van de politieke bestuurders en de ontwikkelingen rond de subsidieaanvraag van de Trambaanfietsroute. Zorgen die wij graag weggenomen zien worden door uw antwoorden op onderstaande vragen:

  1. Wie heeft de subsidieaanvraag ondertekend.? Graag ontvangen wij een kopie van deze aanvraag alsmede de overige relevante stukken zoals de subsidievoorwaarden, relevante e-mails, correspondentie en besprekingsverslagen;

2.Welke gevolgen heeft het terugtrekken door Vaals na het toekennen van de subsidie voor de Europese Interregsubsidie en wat betekent dit financieel voor onze gemeente?

  1. Vindt uw college het maatschappelijk verantwoord om het spel van de gemeente Vaals mee te spelen door willens en wetens een subsidieaanvraag in te dienen terwijl al bekend is dat men het traject niet mee gaat afmaken maat vroegtijdig uitstapt?
  2. Is uw college zich bewust van het feit dat de betreffende krantenartikelen een negatief beeld vormen omtrent de ontwikkelingen en voortgang van de Trambaanfietsroute? Zo ja, wat heeft uw college reeds ondernomen? Zo nee, waarom is er niets ondernomen?
  3. Wat heeft de portefeuillehouder toerisme, na het lezen van onderhavige artikelen, ondernomen bij zijn collega’s van de overige deelnemende gemeenten? Wij ontvangen graag de besprekingsverslagen van deze gesprekken;

6.Heeft er inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen de portefeuillehouder toerisme en de gedeputeerde toerisme de heer E. Geurts? Zo ja, wat zijn de conclusies die er getrokken moeten worden uit de voornoemde ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat een gesprek plaats vinden?

7.Wanneer staan de ontwikkelingen rond de Trambaanfetsroute op de agenda van de Lijn-50 gemeenten?

  1. Is uw college bereid om in samenwerking met de overig deelnemende gemeenten een onafhankelijk bureau in te schakelen om een nader onderzoek in te laten stellen naar de gang van zaken in deze subsidieaanvraag?
  2. s uw college bereid om de consequenties van het besluit van Vaals om uit dit traject te stappen nadat de subsidie is toegekend, juridisch te laten onderzoeken?

Wij verzoeken u om deze brief alsmede uw antwoorden door te sturen naar de griffies van de gemeenten Maastricht, Vaals en Eijsden-Margraten met het verzoek om deze door te leiden naar de betreffende gemeenteraden alsmede naar de Provincie Limburg ter attentie van gedeputeerde Geurts.

Uw antwoorden in deze zien wij graag binnen 30 dagen tegemoet.

Fractie Franssen