Natuurlijk hoeven wij niet nogmaals aan te geven dat de sloop van de oude Pendile doodjammer was. Door de sloop van de Pendile (alsmede oude Graanhandel) is een cultuurhistorisch gebouw verdwenen welk karakteristiek was voor de omgeving en beeldbepalend was voor de kerk en de nabije omgeving. Wij gaan er vanuit dat ook het huidig College het nog altijd betreurt dat de sloop ooit is doorgezet. Na de sloop van de Pendile zijn er door de Woningstichting diverse plannen gelanceerd welke echter nooit doorgang hebben gevonden aangezien de plannen niet door de omwonenden werden gedragen en er uiteindelijk dus niets gebeurt. Het resultaat na 10 jaar: verpaupering van het terrein, overlast, en onkruid dat (veel te) welig groeit.

De afgelopen jaren zijn, om uit deze impasse te geraken, een tweetal moties door de Gemeenteraad aangenomen waarin voorgesteld werd de grond door de Gemeente Gulpen-Wittem aan te laten kopen en een oplossing te zoeken voor de parkeerproblematiek. Door de aankoop van de grond van de voormalige Pendile, krijgt de Gemeente Gulpen-Wittem weer zelf de regie over het terrein.

Wij begrijpen dat de Woningstichting Wittem inmiddels bereid is de grond aan de Gemeente Gulpen-Wittem te verkopen.

Wij willen het College dan ook twee opties voorstellen nadat de Gemeente Gulpen-Wittem voornoemde grond heeft aangekocht.

De eerste optie is dat de Gemeente na aankoop van betreffende grond overgaat tot herbouw van de Pendile. Op deze wijze krijgt de gemeenschap een gebouw terug welk enerzijds de cultuurhistorische waarde teruggeeft aan de gemeenschap en anderzijds krijgt de gemeenschap een gebouw welk voldoet aan de huidige eisen en daardoor ook van betekenis kan zijn voor de gemeenschap. Daarbij zou er een project opgestart kunnen worden waarbij jongeren dit gebouw mee gaan realiseren en er zodoende ook een maatschappelijk gewin, zijnde werkgelegenheid voor jongeren, wordt verkregen.

De tweede optie is dat de gemeente Gulpen-Wittem, na aankoop van de betreffende grond, samen met de omwonenden en de werkgroep zelfsturing om de tafel gaat zitten en samen tot een gedragen invulling komt om betreffend terrein in te vullen en een verantwoorde functie eraan te geven. Daarbij kan tevens gedacht kan worden aan de ontwikkeling van een dorpsplein waarbij ook het kermisterrein, welk nu enkel een grote asfaltvlakte is, meegenomen wordt in de plannen.

Wij stellen u dan ook de navolgende vragen:

  1. Bent u bereid met de Woningstichting Wittem in gesprek te gaan over de aankoop van het terrein van de voormalige Pendile en graanhandel?
  2. Bent u bereid een meer dan marktconforme prijs te betalen voor deze grond? Men zegt wel eens “Buurmans huis komt maar één maal te koop”. Aankoop mag én moet de Gemeente Gulpen-Wittem iets waard zijn;
  3. Op welke termijn kunnen wij een voorstel tot aankoop van de grond tegemoet zien?
  4. Op welke termijn kunnen wij een voorstel omtrent de inrichting van deze grond tegemoet zien waarbij zowel de optie van herbouw alsook de optie van inrichting in samenspraak met de werkgroep zelfsturing en omwonenden wordt meegenomen?

Fractie Franssen

Fractie CDA