Fractie Franssen heeft de afgelopen weken diverse signalen en klachten ontvangen van ondernemers uit Gulpen over de informatievoorziening en communicatie door de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. De ondernemers die wij gesproken hebben geven aan vanuit de gemeente geen enkele informatie te ontvangen over wegwerkzaamheden, te worden geconfronteerd met plotselinge afsluitingen en hebben het idee dat de gemeente zaken van zich afschuift. In de op 15 juli verstuurde raadsinformatiebrief, geeft u aan dat u de informatievoorziening gaat verbeteren, toch willen wij het college hierover de volgende vragen stellen:

  1. Bent u bekend met de door de ondernemers afgegeven signalen en wat is uw reactie hierop?
  2. Klopt het dat u naar ondernemers aangegeven heeft, niet met hen in gesprek te gaan c.q. Een antwoord te geven op hun vragen omdat u zich nog aan het ‘inlezen’ bent?
  3. Bent u het met ons eens dat een Pro-Actieve communicatie van essentieel belang is als het gaat om (weg)werkzaamheden, wegafsluitingen, maar ook voornemens van de gemeenten zodat ondernemers zich hierop kunnen voorbereiden?
  4. Bent u bereid om in de toekomst tijdig en actiever met de ondernemers te communiceren?

Een aantal ondernemers heeft ons ook aangesproken om de fonteinen in Gulpen die al enkele maanden geen volledige waterstraal meer heeft. Toeristen en bezoekers beklagen zich hierover bij de ondernemers. De fonteinen aan de Molenweg werken zelfs helemaal niet meer.

  1. Bent u bereid om de fonteinen te laten controleren, zodat hier weer voldoende druk uitkomt en er sprake is van een mooie fontein en toeristische entree voor Gulpen?

Tevens merken de ondernemers op dat met name in de Dorpsstraat in Gulpen de maximum snelheid nog steeds fors wordt overschreden.

  1. Bent u bereid om hier verkeersremmende maatregelen te nemen?

Tot slot ontvangen wij signalen dat ook de bebording in het centrum van Gulpen de laatste maanden niet (meer) klopt.

  1. Bent u bekend met de foutieve bebording en zo ja bent u voornemens om dit op korte termijn te gaan aanpassen?

De beantwoording van bovenstaande vragen zien wij met belangstelling tegemoet.